Home

Privacy, copyright en disclaimer

Privacy

Cookies: www.fedasil.be gebruikt cookies om uw taalkeuze te onthouden en om anonieme bezoekersstatistieken te kunnen aanmaken.

Copyright

 • Foto's: de rechten op de foto's op www.fedasil.be zijn eigendom van Fedasil, tenzij anders vermeld.
 • Tekst: tenzij anders vermeld is de informatie op www.fedasil.be vrij van rechten.
 • Reproductie: persoonlijk gebruik van de informatie (tekst en foto's) is kosteloos en toegestaan mits de bron wordt vermeld ("informatie afkomstig van www.fedasil.be, de website van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers").

Disclaimer

 • Kwaliteitszorg: Fedasil besteedt de grootste zorg aan de informatie die op www.fedasil.be verschijnt. Als de informatie op www.fedasil.be onjuistheden zou bevatten, dan levert Fedasil de grootst mogelijke inspanning om die zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Afwijzing van aansprakelijkheid: Fedasil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit de informatie op www.fedasil.be.

Gebruik van gegevens met een persoonlijk karakter bij Fedasil

Om haar opdracht zoals vastgelegd door de wet van 12 januari 2007 op de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen uit te voeren, verzamelt Fedasil gegevens van de begunstigden van de opvang en houdt het die bij in haar interne database. Deze gegevens worden door het Agentschap zelf gegenereerd of zijn afkomstig van informatie die de verschillende asielinstanties leveren (voornamelijk de "Dienst Vreemdelingenzaken", het "Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen" en de "Raad voor Vreemdelingenbetwistingen") of het Rijksregister en de Kruispuntbank. Deze gegevens staan ook ter beschikking van de partners van Fedasil aan wie de opvangopdracht wordt toevertrouwd, in functie van het opvangtraject dat aan de begunstigde wordt voorgesteld.

De behandeling van deze gegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Fedasil en meer bepaald onder haar verantwoordelijke, de Directeur-generaal. De behandeling van de gegevens gebeurt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven ten aanzien van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter.

Deze gegevens laten Fedasil in het bijzonder toe om de meest geschikte opvang aan te bieden aan elk van de begunstigden, in functie van zijn of haar specifieke behoeften, familiebanden of exacte statuut. Tegelijk, om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen gedurende de hele opvang, beschikt de begunstigde over toegang tot de verschillende diensten van het opvangcentrum (sociale dienst, medische dienst...). De gegevens die werden verzameld geven het personeel van Fedasil antwoorden die het best aangepast zijn aan de situatie van elke persoon.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven ten aanzien van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, houdt Fedasil een lijst bij van behandelingen die het onder haar verantwoordelijkheid heeft uitgevoerd en een lijst van de personen die toegang hebben tot deze behandelingen (transparantieprincipe).

De wet laat eveneens toe om kennis te nemen van de gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben en verzameld werden via de interne dataverwerking. Indien nodig laat de wet u ook toe om uw persoonlijke gegevens te verbeteren zodat ze overeenstemmen met de werkelijkheid.

Enkele concrete maatregelen

 • Uw persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en beheerd voor het beheer van de opvang van begunstigden, zowel op het beheer van het opvangnetwerk als voor de organisatie van de voorgestelde diensten door Fedasil aan de begunstigden tijdens de geldigheidsduur van hun opvang.
 • Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval gebruikt voor marketingdoeleinden.
 • Elke partner van Fedasil zal zich moeten houden aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven in het kader van de samenwerking met Fedasil, in het bijzonder artikel 16 van deze wet.
 • De toegang tot de persoonlijke gegevens wordt bepaald en ingeperkt in functie van de taken van elke persoon die over een dergelijke toegang beschikt.
 • Overeenkomstig artikel 12 van de wet tot invoering van een Rijksregister van fysieke personen, verbindt Fedasil zich ertoe om intern een lijst op te stellen van personen die toegang hebben tot gegevens met een persoonlijk karakter. Deze lijst moet ter beschikking gehouden worden van de Commissie ter bescherming van het privéleven.
 • Bovendien moeten de personen die op deze lijst staan een verklaring ondertekenen waarin ze zich engageren om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de informatie waar ze toegang tot hebben te bewaren.

Bescherming van persoonsgegevens

Nuttige links