Home

Europese fondsen

2021-2027: Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid.

Acties die specifiek worden uitgevoerd door Fedasil:

In de periode 2024-2025 voert Fedasil zelf specifieke acties uit met betrekking tot 3 verschillende onderdelen:

 • Het luik 'opvang' beoogt de opvang van verzoekers van internationale bescherming te versterken en te optimaliseren.
 • Het luik 'hervestiging en complementary pathways' beoogt de uitvoering van het Belgische hervestigingsprogramma en de ontwikkeling van legale trajecten.
 • Het luik 'vrijwillige terugkeer' beoogt het bestaande programma te versterken en het uitgebouwde netwerk met IOM en Caritas verder te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele nationale context.

AMIF-project Opvang 2024-2025

In het verlengde van de vorige periode (2022-2023) wil het project 'Opvang' de opvang van verzoekers van internationale bescherming versterken en optimaliseren door te werken op 4 gebieden:

 • Optimaliseren van (proces)beheer en verhogen van de flexibiliteit en kwaliteit van het opvangnetwerk.
 • Versterken van de interne werking van het Agentschap via monitoring, digitalisering en communicatie.
 • Bevorderen van nationale en internationale samenwerking door de versterking van partnerschappen met organisaties die actief zijn in opvang, procedure of begeleiding van verzoekers om internationale bescherming.
 • Verhogen van het welzijn en de autonomie van bewoners, met onder meer focus op communicatie met de verzoekers, actieve deelname aan de samenleving en een veilige leefomgeving.

AMIF-project Vrijwillige Terugkeer 2024-2025

Het AMIF-project Vrijwillige Terugkeer is er in  2024-2025 op gericht om het bestaande programma te versterken en het uitgebouwde netwerk met IOM en Caritas verder uit te bouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele nationale context.

Het project stelt hiervoor 4 doelstellingen voorop:

 • Verbeteren van het bereik, de begeleiding en de ondersteuning van de doelgroep op het terrein. Die doelgroep bestaat zowel uit verzoekers internationale bescherming als mensen zonder wettig verblijf.
 • Re-integratiesteun versterken, met een bijzondere aandacht voor kwetsbaarheden: denk hierbij aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, families met kinderen of terugkeerders met een achterliggende medische problematiek.
 • Partnerschappen aangaan met organisaties die actief zijn rond Vrijwillige Terugkeer of de begeleiding van de doelgroep om zowel de nationale als de internationale samenwerking verder uit te bouwen en te versterken.
 • Streven naar een kwaliteitsvoller terugkeerprogramma door maximaal in te zetten op het monitoren en evalueren van bestaande beheersprocessen en het ondersteuningsaanbod. Digitalisering en datalisering van het terugkeerproces nemen hierbij een sleutelrol in.