Home

Wettelijk kader

De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van andere categorieën van vreemdelingen vormt de referentie inzake de opvang, in België, van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

Deze wet zet de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 janvier 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten om in Belgisch recht. De doelstelling bestaat erin om minimumnormen vast te leggen voor de omstandigheden voor de opvang van asielzoekers, om hen een menswaardig bestaan te garanderen, en deze normen in de verschillende lidstaten te harmoniseren.

Wat?

De wet van 12 januari 2007, die vaak gewoon "opvangwet" wordt genoemd, voorziet materiële hulp. Onder deze materiële hulp valt: onderdak, eten, kledij, medische, sociale en psychologische begeleiding, een dagelijkse uitkering en toegang tot juridische bijstand en tot diensten zoals tolken en opleidingen.

Verder biedt Fedasil ook individuele begeleiding voor mensen die een beroep wensen te doen op het programma voor hulp bij de terugkeer naar hun land van herkomst of naar een derde land op het grondgebied waarvan ze de toelating krijgen om er te verblijven.

Waar?

Deze materiële hulp wordt verleend binnen de communautaire opvangstructuren die door Fedasil of zijn partners beheerd worden. Nadat asielzoekers 4 maanden in een van deze structuren hebben verbleven, kan de huisvesting - op verzoek van de bewoner en naargelang de beschikbare plaatsen - evenwel in een individuele woning worden voortgezet.

Fedasil ziet erop toe dat de huisvesting in de opvangstructuur en de begeleiding die er wordt gegeven, beantwoorden aan de individuele noden van de begunstigde van de opvang, en dit meer bepaald wat betreft zijn medische, sociale en psychologische situatie.

Voor wie?

Het recht op materiële hulp wordt toegekend aan asielzoekers maar ook aan andere categorieën van vreemdelingen die in de wet beoogd worden: familieleden van asielzoekers; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; minderjarigen en hun ouders die zonder wettig verblijf op het grondgebied zijn en van wie een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vastgesteld heeft dat ze hulpbehoevend zijn gezien de ouders niet in staat zijn om hun onderhoudsplicht te vervullen.

Hoe lang?

Gedurende de asielprocedure of iets langer… Het recht op materiële hulp start van zodra de asielaanvraag ingediend is en loopt ten einde wanneer de asielprocedure afgesloten wordt. Het recht op deze hulp kan worden verlengd mits naleving van bepaalde voorwaarden die bij wet vastgesteld zijn.