Home

Wettelijk kader

De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van andere categorieën van vreemdelingen vormt de referentie inzake de opvang, in België, van verzoekers om internationale bescherming en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

Deze wet zet de richtlijnen 2003/9/EG en 2013/33/EU van de Europese Unie om in Belgisch recht. Deze richtlijnen leggenminimumnormen vast voor de omstandigheden voor de opvang van verzoekers, om hen een menswaardig bestaan te garanderen en deze normen in de verschillende lidstaten te harmoniseren.

Wat?

De wet van 12 januari 2007, die vaak gewoon "Opvangwet" wordt genoemd, voorziet materiële hulp voor verzoekers om internationale bescherming en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Onder deze materiële hulp valt: onderdak, eten, kledij, medische, sociale en psychologische begeleiding, een dagelijkse uitkering en toegang tot juridische bijstand en tot diensten zoals tolken en opleidingen.
Verder biedt Fedasil ook individuele begeleiding voor mensen die een beroep wensen te doen op het programma voor hulp bij de terugkeer naar hun land van herkomst of naar een derde land op het grondgebied waarvan ze de toelating krijgen om er te verblijven.

Waar?

Deze materiële hulp wordt verleend binnen de communautaire opvangstructuren die door Fedasil of zijn partners beheerd worden. Fedasil ziet erop toe dat de huisvesting in de opvangstructuur en de begeleiding die er wordt gegeven, beantwoorden aan de individuele noden van de begunstigde van de opvang, en dit meer bepaald wat betreft zijn medische, sociale en psychologische situatie.

Voor wie?

Het recht op materiële hulp wordt toegekend aan verzoekers om internationale bescherming, maar ook aan andere categorieën van vreemdelingen: familieleden van verzoekers; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; minderjarigen en hun ouders die zonder wettig verblijf op het grondgebied zijn en van wie een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vastgesteld heeft dat ze hulpbehoevend zijn.

Hoe lang?

Gedurende de procedure betreffende het verzoek om internationale bescherming of iets langer. Het recht op materiële hulp start van zodra het verzoek gedaan werd en loopt ten einde wanneer de procedure definitief afgesloten wordt. Het recht op deze hulp kan worden verlengd mits naleving van bepaalde voorwaarden die bij wet vastgesteld zijn.

Klachten en beroepen

De artikels 46 en 47 van de opvangwet voorzien, voor de begunstigden van de opvang, de mogelijkheid om een klacht in te dienen en beroep aan te tekenen.