Home

Over Fedasil

Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, is een instelling van openbaar nut die werd opgericht door de programmawet van 19 juli 2001 en operationeel is sinds mei 2002.

Sinds 28 juni 2022 staat Fedasil onder het toezicht van Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Onze missie

Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en andere doelgroepen, en garandeert de kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangmodaliteiten. We bereiden onze bewoners voor op het leven na de opvang, verzekeren de coördinatie van de programma’s vrijwillige terugkeer en nemen deel aan internationale programma’s zoals hervestiging en relocatie.

Onze visie

Onze visie weerspiegelt de ambities van Fedasil en geeft de richting aan waar wij als organisatie naartoe willen werken en groeien.

Fedasil wil een organisatie zijn die weerbaar is, zodat we snel en vlot kunnen inspelen op een stijgende en dalende instroom. Daarom passen we zowel het beheer van ons opvangnetwerk als onze interne werking en onze besluitvorming hierop aan.

We werken als organisatie transversaal samen aan dezelfde strategie en aan éénzelfde doel: een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor onze bewoners, via onze eigen opvangcentra of de opvangstructuren van onze partners. We werken daarvoor ook intensief samen met onze verschillende partners.

Om ons doel te bereiken, hebben we betrokken medewerkers nodig, die zich goed voelen in onze organisatie. Het welzijn van ons personeel is voor ons prioritair.

Onze ambitie voor 2027

We bouwen Fedasil uit tot een toekomstgerichte, dynamische organisatie die maximaal kan bijdragen aan een kwaliteitsvol, geïntegreerd asiel- en migratiebeleid op nationaal en internationaal niveau.

Ons managementplan 2021-2026 legt duidelijke strategische en operationele doelstellingen vast voor de komende jaren.