Home

Fedasil, EU en opvang

Op wetgevend niveau bepaalt de Opvangrichtlijn de minimale normen op Europees niveau met betrekking tot de opvang van verzoekers om internationale bescherming. In het verleden kenden de lidstaten verschillende en soms ontoereikende systemen. De nieuwe Opvangrichtlijn, goedgekeurd door het Europees Parlement op 12/06/2013, beoogt betere en meer geharmoniseerde normen binnen de Europese Unie. Voor meer informatie over de Opvangrichtlijn, kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Op het gebied van de opvang van verzoekers om internationale bescherming is Fedasil actief binnen een Europese uitwisselingsplatform (EPRA) en bij de activiteiten en missies van het agentschap EASO.

EPRA: uitwisselingen rond de opvang

Het European Platform of Reception Agencies (EPRA) is een uitwisselingsnetwerk op Europees niveau. Het is een forum waar de nationale administraties verantwoordelijk voor opvang samenkomen en dat zich toespitst op de strategische aspecten van de opvang. Via het EPRA-overlegplatform wenst Fedasil de uitwisseling te stimuleren van strategische informatie op managementniveau, om op die manier een doeltreffend, efficiënt en geïnformeerd beheer van de opvang van verzoekers om internationale bescherming in België en in Europa na te streven. Zo draagt het Agentschap bij tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees systeem. 

Veertien landen zijn EPRA-partners: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De thema's die aan bod komen bij EPRA worden in gezamenlijk overleg bepaald tijdens "Full Rounds" die twee keer per jaar op hoog niveau worden georganiseerd.

2017-2018: transitie naar EASO

In 2016 kwamen EPRA en EASO samen om de voorwaarden van een overeenkomst tussen de twee netwerken te definiëren. 2017 en 2018 vormen een overgangsfase waarbij de EPRA-activiteiten geleidelijk zullen worden geïntegreerd binnen EASO. Gedurende die twee jaar zal EPRA steun bieden aan EASO in het uitwerken van gezamenlijke activiteiten en het ontwikkelen van technische hulpmiddelen. 

EASO: naar een gemeenschappelijk Europees beleid

Het European Asylum Support Office (EASO), opgericht op 19 mei 2010, is een agentschap met hoofdzetel in Malta dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees beleid inzake internationale bescherming.  De opdracht van EASO bestaat erin om: 

  • de praktische samenwerking tussen lidstaten te ontwikkelen door uitwisseling van informatie over de landen van herkomst en de opleiding van agenten te vergemakkelijken.
  • steun te verlenen aan staten die onder bijzondere druk staan, met de aanleg van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de coördinatie van expertenteams.
  • bij te dragen tot de uitbouw van het gemeenschappelijk Europees beleid door de uitwisseling van goede praktijken, door elk jaar een rapport op te stellen over de situatie binnen de EU, en door handleidingen en procedures uit te geven om de EU-instrumenten beter te benutten.

De lidstaten worden vertegenwoordigd in de raad van bestuur die op gezette tijden samenkomt. België wordt er vertegenwoordigd door het CGVS. Bovendien zette EASO een netwerk op van instellingen die verantwoordelijk zijn voor de opvang in Europese landen. Als Agentschap en via het EPRA-platform is Fedasil actief daarbij betrokken. Fedasil neemt ook regelmatig deel aan de EASO missies: experts werden naar Griekenland en Bulgarije gestuurd (noodplannen), naar Italië (ondersteunende plannen) en naar Malta (opleidingsmodules opstellen). 

Naar de website van het EASO en hun videopresentatie.