Home

Verpleegkundige (m/v/x)

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Verpleegkundige (m/v/x)

Kapellen

 

Interne en externe selectie

Referentienummer:

9009_354

 

 

Functie

Doel

 

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorg onder toezicht van de arts om bij te dragen aan de gezondheid van de bewoners, met oog voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context

 

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 354 bewoners en er werken 75 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als Verpleegkundige werkt u binnen de medische dienst, deze bestaat uit 5 medewerkers waaronder 3 Verpleegkundige, 1 administratief medewerker en 1 dienstcoördinator (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

Inhoud

Je organiseert een medische intake bij de nieuwe asielzoekers die toekomen in het opvangcentrum

 

Je bent het eerste medisch aanspreekpunt voor bewoners en verwijst door naar de centrumarts waar nodig

 

Je assisteert bij consultaties door de huisartsen of externe organisaties zoals Kind en Gezin en in het kader van psychosociale dienstverlening, u stelt uw expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten.

Je verstrekt op deskundige wijze medische zorgen.

 

Je assisteert en coördineert diverse preventieve acties op het vlak van hygiëne en andere gezondheidsthema’s zodat de bewustwording en kennis bij de asielzoekers op dit vlak vergroot

 

Je speelt een rol in de detectie en controle van infectieziekten, zoals organisatie van Tbc screening, opvolging van vaccinaties o.a. polio, behandeling van schurft…

 

Je ondersteunt bij medische administratie, organisatie van doorverwijzingen naar externe zorgverstrekkers en het beheer van de individuele patiëntendossiers

 

Je verstrekt de nodige verpleegkundige zorgen en hulp bij administratie van medicatie aan de bewoners

 

Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg over bewoners met andere diensten van het centrum ten einde een globale benadering van de gezondheid van de bewoners te waarborgen

 

Je beheert de aankopen, de huisapotheek en de medische apparaten en instrumenten

 

Je organiseert overdracht van relevante medische informatie en medisch dossier bij verlaten van de opvangstructuur

 

Je vervult uw opdrachten conform de deontologische code.

 

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een diploma bachelor/graduaat diploma of brevet in de verpleegkunde.

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet uw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinaire omgeving.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

               

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor alle type contracten, voor de duur van 2 jaar. Deze werfreserve kan ook gebruikt worden door andere centra of diensten.

De voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week.

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Kapellen

Kazerneweg 35

2950 Kapellen

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2857 (startsalaris zonder anciënniteit), aan de huidige index. Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg bosa.belgium.be

 

Voordelen

 

Uurrooster met glijdende tijden en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 02/06/2024 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Werkenvoor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Werkenvoor.be.  

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 1+2 is nodig.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 07/06/2024. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Leen Forment (selectieverantwoordelijke) personeel.kapellen@fedasil.be.

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.