Home

Centrumarts (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt :

Centrumarts (m/v/x)

Jules Bordet

Interne / externe selectie

Referentienummer: : 9065-100

 

Functie

Doel

Werken voor Fedasil is werken met mensen. Onze verschillende centrumdiensten zorgen voor de basisbehoeften van de bewoners en bieden sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding.

We werken als organisatie transversaal samen aan dezelfde strategie en aan éénzelfde doel: een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor onze bewoners, via onze eigen opvangcentra of de opvangstructuren van onze partners. We werken daarvoor ook intensief samen met verschillende partners.

Meer specifiek binnen de medische dienst van ons centrum bieden we op een menswaardige manier medische begeleiding aan onze bewoners tijdens hun tijdelijk verblijf in ons centrum.

De medische dienst staat eveneens in voor het sensibiliseren en informeren van de bewoners en medewerkers.

 

Context

Als 1ste fase opvangcentrum is het Jules Bordet centrum verantwoordelijk voor de eerste opvang van VIB'ers (verzoekers om internationale bescherming). Het personeel begeleidt de bewoners tijdens het aankomsttraject (1e opvang). Het aankomsttraject bestaat uit een kort verblijf waarbij materiële hulp wordt geboden en de belangrijkste behoeften van de VIB’ers worden vastgesteld met het oog op hun doorverwijzing naar een residentiële plaatsing. Het centrum heeft een totale capaciteit van 220 plaatsen, inclusief plaatsen voor alleenstaande mannen, gezinnen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Als opvangcentrum van de 1ste fase heeft het Jules Bordetcentrum de opdracht om de identificatie en de 1ste opvang van VIB's te verzekeren. Het aankomstproces bestaat uit een kort verblijf met inbegrip van het verlenen van materiële bijstand en het identificeren van de belangrijkste noden van de VIB met het oog op hun oriëntatie op een residentiële opvangplaats.

De medische dienst bestaat naast een centrumarts, uit een coördinator-verpleegkundige, twee verpleegkundigen, twee psycholoog en een expert medische administratie.

Inhoud

 

U verzekert de eerste consultatie van bewoners, beheert hun globaal medisch dossier en werkt richtlijnen en protocollen uit in samenspraak met de dienst Medische coördinatie van Fedasil en met collega centrumartsen. Indien nodig organiseert u vervolgconsultaties (intern en extern).

 

U helpt binnen het centrum met de uitwerking van reactieprocedures voor personeel, in samenspraak met de centrumdirectie en andere collega’s.

 

U bouwt een functioneel netwerk uit van contacten met relevante eerste- en tweedelijns instanties en zorgverstrekkers, u zorgt voor de medische opvolging van bewoners na vertrek.

 

U neemt vormingsinitiatieven en stelt richtlijnen op over medische thema’s, en stelt informatiebrochures ter beschikking

 

U ziet mee toe op de hygiënische toestand van het centrum in samenwerking met de preventieverantwoordelijke.

U organiseert hygiënische trainingen voor bewoners

 

U neemt deel aan overlegstructuren binnen het centrum en met andere centra. U adviseert de centrumdirectie over medische aangelegenheden. U bepaalt de operationele doelstellingen van de dienst in overleg met de centrumdirectie en de medische coördinatie.

 

U stuurt verpleegkundigen aan, volgt de administratieve taken op binnen de dienst op en draagt zorg voor de kwalitatieve uitrusting van de dienst (medicijnen, materialen en infrastructuur)

 

U neemt deel aan het multidisciplinair overleg waar bijzondere aandacht gegeven wordt aan een aangepaste oriëntatie voor de vervolgopvang.

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

U bent houder van een master/licentiaat diploma van arts.

U heeft een visum van de FOD Volksgezondheid en liet uw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wil werken.

Een goede kennis van het Belgische gezondheidszorgsysteem is een belangrijke troef.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring als arts in een instelling of ziekenhuis, bv. op de dienst spoedgevallen, huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde.

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft kennis van tropische pathologie (infectieziekten als TBC, …).

U heeft een basiskennis van importziekten (malaria, schistosomiasis, leishmaniasis, buiktyfus,..) en een goede basiskennis van infectieziekten met implicaties voor de volksgezondheid (TBC, HIV, hepatitis, difterie,..).

U heeft een goede basiskennis van psychiatrische ziektebeelden (PTSD, depressie, psychose,..) en verslavingsproblematiek.

U heeft een goede basiskennis van courante niet-overdraagbare chronische ziekten (diabetes, hypertensie, nierfalen, epilepsie,..)

U heeft een basiskennis van het Belgische gezondheidszorgsysteem.

U heeft een goede basiskennis van MS Office en kan bij voorkeur werken met het elektronisch medisch dossier.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

U bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

U heeft kennis van het Nederlands en het Frans.

 

Uurrooster

Variabel uurrooster

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNEN: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een parttime contract (30.4 u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Deze reserve kan gebruikt worden voor andere centra.

 

Je werkt in een categorie A-rooster: een systeem gebaseerd op administratieve werktijden met vaste en variabele diensten en 7,36 uur per dag, maandag tot en met vrijdag.

 

Plaats van tewerkstelling

Jules Bordet Centrum - Wolstraat 200, 1000 Brussel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NA21 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 4.487 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be of https://bosa.belgium.be

 

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

aanvullend pensioen

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesseerd in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 24/05/2024.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

een motivatiebrief

een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

een kopie van het vereiste diploma.

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

SelectieDe selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden op 31/05/2024. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Solange Muzinga (solange.muzinga@fedasil.be)

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.