Home

Sociaal deskundige (M/V/X)

Fedasil zoekt:

SOCIAAL DESKUNDIGE (M/V) voor het opvangcentrum van Overijse

Voltijds (38u/week)

Contract bepaalde duur

Referentienummer: 9046-301

 

Fedasil is het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Overijse

Homeweg 15

Overijse

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 43 personeelsleden. De plaatsen in het centrum zijn bestemd voor het opvangen en begeleiden van niet-begeleide buitenlandse minderjarige jongens in hun eerste en tweede fase van hun opvangtraject. Als pedagogische visie naar de bewoners toe hanteert het centrum de principes van Nieuwe Autoriteit en Herstelgericht Werk.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: sociaal werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als opvoeder werk je binnen de sociale dienst, deze bestaat uit sociaal deskundigen (opvolging individuele dossiers), sociaal begeleiding (organisatie dagelijkse activiteiten) en nachtbegeleiders. (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

 

Doel van de functie

Je biedt maatschappelijke, psychosociale en administratieve begeleiding en individuele ondersteuning aan de bewoners van een opvangcentrum en staat hen bij met informatie en raad tijdens hun procedure en verblijf in het centrum. Je creëert een opvoedkundig kader met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren.

 

Inhoud

Je voorziet de bewoners van heldere informatie over de centrumwerking, hun rechten en plichten, het recht op asiel en asielopvang en de mogelijke gevolgen.

Je staat de bewoners individueel bij in de administratieve afhandeling van hun asielaanvraag: je volgt hun dossier op, beheert de nodige documenten en vraagt informatie op bij interne en externe diensten.

Je biedt praktische maatschappelijke ondersteuning aan bewoners om hun zelfredzaamheid te verhogen, zowel binnen als buiten het centrum.

Je bent het individueel aanspreekpunt voor bepaalde bewoners. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving. Je bouwt een vertrouwensrelatie uit. Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.

Je waakt over de rust en orde tussen de jongeren zodat het centrum een veilige leefomgeving voor hen vormt. Je creëert eveneens een gestructureerde omgeving om de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren te bevorderen. Dit doe je volgens de principes van Nieuwe Autoriteit en Herstelgericht Werken.

Je vervult algemene taken ter ondersteuning van de goede werking van de dienst en het centrum. Je werkt mee aan en begeleidt een aanbod aan educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

 

Uw profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

U hebt een bachelor/graduaat in een sociale richting (niveau B) 

Ervaring op het vlak van sociale hulpverlening en/of met personen met een allochtone afkomst is een troef.

 

Technische vaardigheden

U kan vlot overweg met de meest courante computersoftware (Word, Excel, Outlook)

U bent vertrouwd met de procedure voor de aanvraag van asiel.

U bent stressbestendig en kan omgaan met conflicten.

U bent flexibel en bereid om 's avonds te werken en in het weekend.

U werkt gestructureerd en zorgt voor de kwalitatieve en punctuele opvolging van de dossiers.

U hebt kennis van een andere taal.

U werkt graag in een multidisciplinair team.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Ons aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden), dat verlengbaar kan zijn, mits wederzijds akkoord en indien de personeelsbezetting in het centrum dit toelaat. Indien u geschikt bevonden wordt voor de functie, maar een andere kandidaat wordt als geschikter beoordeeld, dan komt u terecht op de werfreservelijst voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden. Dit contract voorziet een volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties overdag: vroeg, laat en weekendwerk.

 

Loon

De verloning in deze functie ligt op niveau B1. Het vaste onderdeel van het voltijds bruto maandsalaris bedraagt € 2.913, volgens index van juni 2024. Dit bedrag kan worden verhoogd in functie van uw professionele ervaring tot maximum €4.269,6. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de website https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen. Naast het vaste gedeelte, heb je in een variabel verloningsgedeelte recht op premies voor eventuele prestaties tijdens het weekend of op feestdagen.

 

Voordelen

Maaltijdcheques, voordelige aanbiedingen via Fed+.
Aanvullend pensioen in de vorm van groepsverzekering.
Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen via sociale dienst van Fedasil.
26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en evenredig met je arbeidsregime en contractduur).
Wettelijke feestdagen krijg je in de vorm van extra verlofdagen gecompenseerd, aangezien je op wettelijke feestdagen ingepland kan worden. Je bent met andere woorden vrij om de timing van het opnemen van deze feestdagen aan te vragen.
Veel mogelijkheden voor opleidingen, die als werktijd gelden.
Aanbod van gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.
Aanbod fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
Aanbod tegemoetkoming in kosten woon-werkverkeer met de auto.
Als je kiest voor Fedasil, kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

Als je geïnteresseerd bent in deze functie, kan je online je kandidatuur stellen via https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Je kandidatuur is maar compleet als ze volgende documenten bevat:

  • een motivatiebrief
  • een curriculum vitae
  • een kopie van je diploma, met indien nodig de homologatie van je diploma door Naric en een taalcertificaat bij Selor op niveau B (zie hieronder).

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Buitenlands diploma en kennis van het Nederlands

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen (NARIC-Vlaanderen).

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg Artikel 7 niveau 2+/B.

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 1 en 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hr.overijse@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.