Home

Arts (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Arts (m/x/v)

voor het opvangcentrum van Grimbergen

 

Interne / externe selectie

Referentienummer: 9074-032

 

Functie

Doel

Je organiseert de dagelijkse eerstelijnszorg voor de centrumbewoners en garandeert een preventief en curatief zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor de specificiteit van de doelgroep. Hierdoor bewaak je de algemene gezondheidssituatie binnen het centrum.

Context

Grimbergen is een kleinschalig centrum (100p), een ruim deel van de bewoners heeft een medisch profiel. Het centrum telt 27 personeelsleden. Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als adjunct werk je binnen de stafdienst. (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

Inhoud

Je verzekert de eerste consultatie van bewoners, beheert hun globaal medisch dossier en werkt richtlijnen en protocollen uit in samenspraak met de dienst Medische coördinatie van Fedasil en met collega’s centrumartsen.

Je helpt binnen het centrum met de uitwerking van reactie procedures voor personeel, in samenspraak met de centrumdirectie en andere collega’s.

Je bouwt een functioneel netwerk uit van contacten met relevante eerste- en tweedelijnsinstanties en zorgverstrekkers, je zorgt voor de medische opvolging van bewoners na vertrek.

Je neemt vormingsinitiatieven, stelt richtlijnen op over medische thema’s en stelt informatiebrochures ter beschikking

Je ziet in samenwerking met de preventieverantwoordelijke toe op de hygiënische toestand van het centrum. Je organiseert hygiënische trainingen voor bewoners

Je neemt deel aan overlegstructuren binnen het centrum. Je adviseert de centrumdirectie over medische aangelegenheden. Je bepaalt de operationele doelstellingen van de dienst in overleg met de centrumdirectie en de Medische coördinatie.

Je stuurt verpleegkundigen aan, volgt de administratieve taken op binnen de dienst op en draagt zorg voor de kwalitatieve uitrusting van de dienst (medicijnen, materiaal en infrastructuur).

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

Je hebt een master/licentiaatsdiploma van arts.

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet je diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin je wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als arts in een instelling of ziekenhuis, bv. op de dienst spoedgevallen.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt kennis van tropische pathologie (infectieziekten als TBC …).

Je hebt een goede basiskennis van MS Office en kan bij voorkeur werken met het elektronisch medisch dossier.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je stuurt enkele diensten aan binnen het opvangcentrum om de operationele doelstellingen van deze diensten te bereiken en te zorgen voor een efficiënte, kwalitatieve en humane opvang van asielzoekers.

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een deeltijds (60%) contract van onbepaalde duur.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Grimbergen

Bergdal 16,

1850 Grimbergen

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA21 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 4.399 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link bij de vacature op www.fedasil.be. De uiterste datum om te solliciteren is 20/05/24.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek, en zal plaatsvinden in de tweede helft van de maand mei 2024. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Polina Van Ussel via polina.vanussel@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.