Home

Adjunct directeur ondersteunende diensten (m/v/x)

Fedasil zoekt een

Adjunct directeur ondersteunende diensten (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Overijse

Voltijds (38u/week)

Vervangingscontract

Interne + Externe selectie

Referentienummer: 9045-287

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Functie

Doel

Je staat in voor de infrastructuur en de preventie en veiligheid in het centrum. Je stuurt de ondersteunende diensten in het opvangcentrum, zodat ze optimaal bijdragen tot de missie van het centrum: “We bieden een veilige opvang aan Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen tijdens hun asielprocedure en geven hen handvaten om hun toekomst, welzijn en autonomie verder te ontwikkelen.”

Context

Het centrum in Overijse is een Federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil met een capaciteit van 70 plaatsen voor niet-begeleide minderjarige jongens, waarvan 20 OOC en 50 OC. Er werken 43 personeelsleden. De plaatsen in het centrum zijn bestemd voor het opvangen en begeleiden van niet-begeleide buitenlandse minderjarige jongens in hun eerste en tweede fase van hun opvangtraject. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding. 

Dit vergt zowel een goede en goed onderhouden infrastructuur als een beleid waarin preventie van ziekte, ongeval en welzijn van jongeren en medewerkers prioritair zijn. Dit zijn kernresultaatsgebieden voor de adjunct directeur ondersteunende diensten.

De medewerkers verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen: het onthaal, de sociale begeleiding, de sociale dienst, de medische dienst, de logistiek-technische dienst, de administratie, de externe contacten.

Als adjunct-directeur werk je binnen de centrumdirectie als ondersteuning van de centrumdirecteur. Je stuurt volgende diensten aan:

  • De logistiek en technische dienst via de leidinggevende.
  • De financiële dienst.
  • De nachtploeg via de leidinggevende.

 

Inhoud

Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de infrastructuur en werkt een renovatie- en investeringsplan uit. Je zorgt voor de nodige onderhouds- en herstellingscontracten, conform de regels voor overheidsopdrachten.

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van het globaal preventieplan, met het oog op veiligheid en welzijn van de cliënten en de medewerkers. Je neemt de nodige acties om dit plan uit te voeren en voortdurend bij te werken.

Je plant en coördineert de werkzaamheden van uw diensten aan de hand van het jaaractieplan van het centrum en van de instructies van uw directeur en het hoofdbestuur.

Je staat in voor de goede dagelijkse aansturing van uw diensten: je zorgt voor de verdeling en opvolging van taken, je werkt verbeteringen, procedures en richtlijnen uit en volgt de uitvoering ervan op. Je ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering en de goede arbeidsomstandigheden.

Je organiseert overlegmomenten. Je motiveert, coacht en evalueert jouw medewerkers. Je stimuleert de ontwikkeling van de competenties van jouw medewerkers aan de hand van vormingsinitiatieven. Je bent beschikbaar voor jouw medewerkers bij vragen en problemen. Je beheert complexe probleemdossiers.

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg, de staf- en directievergaderingen. Je deelt jouw expertise, rapporteert, maakt analyses en geeft adviezen aan de directie over uw beleidsdomeinen.

Je vervangt jouw collega’s van de directie bij afwezigheid en je bent in noodgevallen buiten de bureau-uren bereikbaar per telefoon.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een master/licentiaat diploma.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in een leidinggevende functie.

Je hebt bij voorkeur een opleiding Preventie-adviseur niveau 3 of bent bereid die te behalen op korte termijn en je hebt aantoonbare ervaring met preventie in een professionele omgeving.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van leiding geven en van het evalueren van medewerkers

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, Acces,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

Troeven

Je hebt spontaan oog voor preventie en hebt dit reeds professioneel gebruikt.

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds vervangingscontract (38u/week), met perspectief op een overgang naar een contract onbepaalde duur.

Systeem op basis van uurroosters met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, vroeg, laat en occasioneel weekendwerk.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Overijse

Homeweg 15

3090 OVERIJSE

 

Loon

Je wordt aangeworven op NA11 niveau met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt €3. 719 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index van december 2023). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring tot €4. 991. Voor meer inlichtingen, raadpleeg bosa.belgium.be.

 

Voordelen

Mogelijkheid tot telewerk.

Maaltijdcheques, voordelige aanbiedingen via Fed+.

Aanvullend pensioen in de vorm van groepsverzekering.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen via sociale dienst van Fedasil.

26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en evenredig met je arbeidsregime en contractduur).

Veel mogelijkheden voor opleidingen, die als werktijd gelden.

Aanbod van gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.

Aanbod fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.

Aanbod tegemoetkoming in kosten woon-werkverkeer met de auto.

Als je kiest voor Fedasil, kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be).

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor: Artikel 7 niveau 1/A | Werkenvoor.be .

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hr.overijse@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.