Home

Diensthoofd Nachtploeg niv C (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Diensthoofd Nachtploeg niv C (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Overijse

Onbepaalde duur

Interne/ externe selectie

Referentienummer: 9045-284

 

Functie

Doel

 

Je bent verantwoordelijk voor de directe aansturing van een team van nachtmedewerkers. Je leidt het team naar resultaten en ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

 

Context

 

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 43 personeelsleden. De plaatsen in het centrum zijn bestemd voor het opvangen en begeleiden van niet-begeleide buitenlandse minderjarige jongens in hun eerste en tweede fase van hun opvangtraject. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding. Als pedagogische visie naar de bewoners toe hanteert het centrum de principes van Nieuwe Autoriteit en Herstelgericht Werk.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders, en nachtbegeleiders.

Als diensthoofd van de nachtploeg maak je deel uit van de staf en stuur je een team aan van een 7-tal nachtmedewerkers.

 

 

Inhoud

 

Je bepaalt mee de doelstellingen, taakverdeling en prioriteiten voor het team in samenwerking met de directie. Je werkt mee aan een operationeel plan, je werkt procedures en vademecums uit. Je volgt instructies van de directie op en past deze toe op teamniveau.

Je geeft vorm, ondersteunt en trekt mee het pedagogisch project van het opvangcentrum dat gestoeld is op nieuwe autoriteit/herstelgericht werken.

Je maakt deel uit van het coördinatie team en bent aanwezig op de belangrijke overlegmomenten. Je vormt tevens de brug tussen de dag- en de nachtploeg.

Je staat garant voor een goede samenwerking tussen de dienst en andere diensten en personen binnen en buiten het centrum. Je neemt mee deel aan multidisciplinair overleg.

Je volgt de dagelijkse werking op. Je zorgt ervoor dat de opdrachten duidelijk worden doorgegeven en de taken correct worden uitgevoerd (verdelen, opvolgen en controleren van taken).

Je zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de dienst, je organiseert overlegmomenten en staat in voor het kennisbeheer van de dienst. Je zorgt voor een goede informatievoorziening binnen het team, zodat de medewerkers optimaal geïnformeerd hun taken kunnen uitvoeren (opzoeken en filteren van informatie, structureren van interne informatie, verspreiden van informatie…)

Je stelt werkroosters op en je controleert en verbetert mee de werking van de dienst. Hierbij hanteer je KPI’s en je let op de naleving van het arbeidsreglement, van gedragscodes en voorschriften.

Als dienstcoördinator stuur je het team van nachtbegeleiders aan. Je staat garant voor het waarborgen van de continuïteit binnen deze functie. Je motiveert en evalueert je medewerkers en stimuleert hen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 

Als meewerkende leidinggevende presteer je gemiddeld 3 nachten per 2 weken in de nachtploeg. In de weken zonder nachtdienst werk je overdag 2 dagen tijdens kantooruren. De nachtshiften zijn van 20u tot 8u.

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je beschikt over een hoger secundair onderwijs.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring met de coördinatie van een team.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidszin.

Je bent stressbestendig en besluitvaardig.

Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, …

 

Troeven

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt kennis van het Engels, Frans en/of andere vreemde talen.

Relevante ervaring in een ploegendienst, bij voorkeur nachtdienst, is een troef

 

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/w) van onbepaalde duur. De werktijd is geregeld volgens een volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties in de vorm van nachtshiften (20u - 8u). Als lid van de staf zal je ook op regelmatige basis shiften overdag presteren voor overlegmomenten met de andere stafleden. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra opgevraagd worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Overijse

Homeweg 15

3090 Overijse

 

Loon

De verloning in deze functie ligt op niveau C1. Het vaste onderdeel van het voltijds bruto maandsalaris bedraagt € 2.426, volgens index van december 2023. Dit bedrag kan worden verhoogd in functie van uw professionele ervaring tot maximum €3.411. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de website bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen. Naast het vaste gedeelte, heb je in een variabel verloningsgedeelte recht op premies voor eventuele prestaties tijdens het weekend of op feestdagen.

 

Voordelen

Maaltijdcheques, voordelige aanbiedingen via Fed+.
Aanvullend pensioen in de vorm van groepsverzekering.
Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen via sociale dienst van Fedasil.
26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en evenredig met je arbeidsregime en contractduur).
Wettelijke feestdagen krijg je in de vorm van extra verlofdagen gecompenseerd, aangezien je op wettelijke feestdagen ingepland kan worden. Je bent met andere woorden vrij om de timing van het opnemen van deze feestdagen aan te vragen.
Veel mogelijkheden voor opleidingen, die als werktijd gelden.
Aanbod van gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.
Aanbod fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
Aanbod tegemoetkoming in kosten woon-werkverkeer met de auto.
Als je kiest voor Fedasil, kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel? Solliciteer tegen ten laatste 17/12/2023 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be, filterend op 'Overijse'.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.


De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Selectie
De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Buitenlands diploma en kennis Nederlandse taal
Als je beschikt over een diploma in een andere taal als het Nederlands, stuur je een officieel bewijs van homologatie mee met je kandidatuur (naricvlaanderen.be).

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg werkenvoor.be/nl/testen-en-certificaten/taal/ons-aanbod/bestuurszaken/artikel-7-niveau-2c.

 

Juridische attesten
Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 1 en 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit
Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.


Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hr.overijse@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.