Home

Centrumdirecteur (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Centrumdirecteur (m/v/x)

Observatie- en oriëntatiecentrum voor niet-begeleide minderjarigen

STEENOKKERZEEL

 

Referentienummer: 9028/278

 

Functie

Doel

 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een observatie- en orientatie opvangcentrum voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). In overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil realiseer je een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang voor de jongeren.

Context

 

Het OOC Steenokkerzeel is één van zes opvangcentra die de eerste opvang organiseren voor minderjarige asielzoekers in België. Het centrum heeft als opdracht om de jongeren in deze eerste fase van hun opvang een veilige leefomgeving te bieden. Het centrum maakt op basis van dit eerste observatieverblijf een balans op van de noden en zorgt na dit verblijf voor een zo goed mogelijke overdracht en oriëntatie naar de tweede fase van de opvang.

 

Je geeft leiding aan een multidisciplinair team van sociaal werkers, opvoeders, medisch personeel en begeleiders, en ondersteunend personeel voor logistieke en administratieve taken.

U rapporteert zowel aan de regionaal directeur als aan de verantwoordelijke NBMV-werking van het hoofdbestuur.

 

 

 

 

 

Taakinhoud

 

- Je verzorgt de dagelijkse operationele leiding van het centrum en ondersteunt als ervaren people manager de verschillende diensten van het opvangcentrum

 

- Je brengt je inspiratie en enthousiasme over op de medewerkers en creëert samen met hen een veilige leefomgeving voor de jongeren

 

- Door je ervaring in het werken met jongeren ben je in staat om je medewerkers hierin te coachen en te ondersteunen

 

- Je geeft uitvoering aan de visie en de richtlijnen met betrekking tot de instroom, het specifieke kader voor de begeleiding van de jongeren, de specifieke trajecten in de eerste opvangfase

 

- je werkt nauw samen met de collega’s van de experten-dienst Jongeren op het hoofdbestuur, met collega’s van de andere OOC’s en met de algemene regionale directie

 

- Je bent verantwoordelijk voor het goede beheer van de financiële administratie (boekhouding, budgetbeheer en aankopen), voor de lokale personeelsadministratie en het onderhoud van de infrastructuur

 

- Je verzekert een telefonische permanentie buiten de kantooruren en de weekends (in het bijzonder voor de aanmeldingen van NBMv door de dienst Voogdij)

 

 

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet de kandidaat houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau en beschikken over minimum 6 jaar relevante professionele ervaring.

 

Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen.

 

 • Het aansturen en leidinggeven van een team ;
 • Het uitwerken, uitvoeren en implementeren als projectverantwoordelijke van projecten;
 • De dagelijkse coördinatie van een operationele entiteit (met bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor de domeinen personeelszaken, infrastructuur, veiligheid en of opvang)”

 

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 

 • Je hebt tenminste 6 jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een sociale context en met multidisciplinaire teams.
 • je hebt bewezen ervaring in het werken met jongeren.

 

 • Als ‘peoplemanager’ motiveer je mensen en breng je ze samen rond doelstellingen
 •  
 • Je bent oplossingsgericht en besluitvaardig, je beslist efficiënt in moeilijke omstandigheden
 • Je hebt een humane ingesteldheid en stelt onze centrumbewoners centraal bij je beslissingen

 

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je bent vertrouwd met de herstelgerichte visie

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

 

Algemene vaardigheden

 

 • Je hebt een onbetwistbaar vermogen voor analyse, synthese, abstractie en conceptualisering. Je gaat hierbij op een gerichte manier te werk en beoordeelt de informatie op een kritische manier. (omgaan met informatie: informatie analyseren)
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens. Je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. (omgaan met informatie: informatie integreren)
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte actie om de beslissingen uit te voeren. (omgaan met taken: beslissen)
 • Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten op en stuurt medewerkers bij. Je zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt en werkt volgens de regelgeving en deontologische code inzake overheidsopdrachten. (omgaan met medewerkers: medewerkers aansturen)
 • Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise (omgaan met relaties: adviseren)
 • Je beschikt over de wil, inzet en ambitie om resultaten te behalen. Je herkent kansen en kan op het juiste moment de nodige actie ondernemen die tot resultaten leidt. Je genereert resultaten door doelgericht en binnen de beschikbare tijd actie te ondernemen. Je neemt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op voor de kwaliteit van de ondernomen acties. (omgaan met het eigen functioneren: objectieven behalen).
 • Je kan de groepsgeest creëren en bevorderen oor je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (omgaan met relaties: in team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten met je klanten. (omgaan met relaties: servicegericht handelen)
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid en benadert anderen op een eerlijke en integere manier. Je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen)
 • Je vermijdt elke vorm van belangenconflict, hebt respect voor deontologie en volgt het reglementair en wetgevend kader (omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen)
 • Je plant actief je eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities. Je durft jezelf en je werking in vraag te stellen en je continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. (omgaan met het eigen functioneren: zichzelf ontwikkelen)

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.

 

Plaats van tewerkstelling

OOC STEENOKKERZEEL

 

Salaris

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 5.396 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan stijgen in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Gebruik van GSM en laptop voor het werk.

Mogelijkheid tot telewerk.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 17/12/2023 door het kandidatenformulier in te vullen op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.werkenvoor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden, algemeen model en model 2.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal doorgaan in december 2023 en bestaat uit een schriftelijk test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector Zanvo via Hector.zanvo@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.