Home

Aankoper (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil beheert, samen met nationale en internationale partners, de voorbereiding, de reis en de opvang van de geselecteerde vluchtelingen voor hervestiging in België en coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en draagt bij aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Aankoper (M/V/X)

Opvangcentrum “Hervestiging” - Alveringem

Externe/Interne/ Wervingsreserve 

Referentienummer: 9075/004

 

Functie

Doel

 

Je staat in voor het financiële luik van het centrum, in lijn met de geldende procedures en regels en met als doel de financiële middelen van de organisatie optimaal te beheren en een evenwichtig financieel beleid te genereren.

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle van de boekhouding en de begroting. Je staat in voor de aankopen ifv de noden van het centrum.

Je wordt in jouw taak ondersteund door een boekhoudkundig/administratief assistent.

 

Context

 

Het opvangcentrum voor hervestigde vluchtelingen in Alveringem is een open federaal opvangcentrum en wordt beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 133 plaatsen en er werken een 25-tal medewerkers. Het centrum richt zich tot alleenstaande mannen, vrouwen en gezinnen. De begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke ondersteuning.

Het opvangcentrum Alveringem wordt specifiek geopend voor de opvang van hervestigde vluchtelingen. De specifieke opdracht is het organiseren van de eerste fase van het opvangtraject. Tijdens deze eerste fase wordt er vooral gefocust op de sociale en/of medische noden, adaptatie en integratie en de doorstroom naar private huisvesting of opvangplaats in het opvangnetwerk.

Het centrum staat bovendien in voor de organisatie van specifieke activiteiten en opleidingen voor de hervestigde vluchtelingen, dit ter voorbereiding van hun integratietraject in België.

Als boekhouder werk je binnen de administratieve stafdienst.

Voor meer informatie over hervestiging, bezoek de Fedasil website: https://www.fedasil.be/nl/hervestiging

 

Inhoud

Je voert op een accurate manier de vele financieel technische verrichtingen uit die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare boekhouding.

Je staat mee in voor de technische opvolging van budgetten en/of budgetenveloppen, je werkt mee aan de opmaak budgetplanningen en staat in voor de uitvoer ervan.

Je zorgt voor een nauwgezette verwerking en eerste interpretatie van informatie over de financiële middelen.

Je maakt rapporten en verslagen op en staat in voor de klantgerichte eerstelijns communicatie vanuit de dienst.

Je ziet toe op de juiste toepassing van procedures, richtlijnen en wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Je volgt financiële dossiers op en beheert raamcontracten.

Je werkt binnen een multidisciplinair team, neemt actief deel aan teamoverleg en deelt uw expertise tijdens interne en externe overlegmomenten.

Je bent bereid om – tijdens de werkuren - bijkomende opleidingen te volgen m.b.t. je functie of de doelgroep.

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be 

Je bent een enthousiast persoon die vanuit haar/zijn persoonlijkheid, opleiding en ervaring de skills en de drive heeft om binnen een opvangcentrum te waken over het dagelijks welzijn en een fijne werkomgeving te creëren. Je houdt hierbij rekening met de dynamiek van het team en de noden van de bewoners.

Je bent stressbestendig en kan goed probleemoplossend denken en handelen.

Je bent enthousiast om de werking van het centrum voor de opvang van hervestigde personen mee op te starten en uit te bouwen tot een goed functionerend opvangcentrum.

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in boekhouding en/of een financiële richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van boekhoudkundige dossiers.

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van boekhoudkundige programma’s.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, Acces, …

Je hebt voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

Troeven

Je hebt kennis van overheidsopdrachten.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Alveringem

Gapaard 9

8690 Alveringem

 

Loon

Je wordt aangeworven op B1 niveau met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen €2.857 en €4.186. Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be of https://bosa.belgium.be

 

Voordelen

Categorie A: uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Laptop

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 02/06/2024 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://www.werkenvoor.be

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. 

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke proef en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau. 

De selectie zal plaatsvinden in juni 2024. 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij saar.buyse@fedasil.be & mateus.bontor@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.