Home

Projectmedewerker buffers (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan de verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil rekruteert een:

Projectmedewerker buffers (m/v/x)

voor de Directie Algemene diensten

Interne / externe selectie

Referentienummer: 9100/007

 

Functie

Doel

Je verleent advies en ondersteuning aan de directeur op organisatorisch, administratief en beleidsvlak teneinde de directeur toe te laten de doelstellingen van het managementplan te realiseren en een efficiënt personeelsbeleid, - planning en beheer te kunnen voeren.

 

Context

Je maakt deel uit van de Directie Algemene diensten (HR, Financiën, Infrastructuur, IT, Logistieken, Openbare aanbesteding). Je onderhoudt regelmatige contacten met de verschillende afdelingen van de Directie Algemene diensten en van de andere directies van het agentschap.

(Meer informatie over Fedasil vind je op www.fedasil.be).

 

 

Inhoud

- Je verleent advies (schriftelijk, mondeling) bij het opstellen van de strategische en operationele plannen en/of bij de uitvoering ervan.

- Je verleent advies op vergaderingen en bij dossiers, beantwoorden van vragen (van diensten binnen de eigen directie, van andere directies binnen het Agentschap, het Directiecomité, parlementaire vragen…).

- Je volgt relevante reglementering op en/of andere technische aspecten.

- Je neemt deel aan projecten, werkgroepen, overlegmomenten (intern en extern).Je verzekert de opvolging van de dossiers, je organiseert vergaderingen en stelt verslagen op van interne en externe vergaderingen.

- Je verzamelt en filtert informatie en doet deze doorstromen binnen de dienst, binnen het Agentschap, naar betrokken externe partners.

- Je bent een aanspreekpunt voor de interne diensten en andere directies binnen het Agentschap. Je biedt ondersteuning bij de interne en externe communicatie. Je ontwikkelt relaties en bouwt netwerken uit. Je antwoordt op interne en externe vragen.

- Je analyseert dossiers vanuit de eigen expertisse en volgt deze op. Je behandelt dossiers in samenwerking met de betrokken (interne) diensten. Je volgt technische aspecten op, gaat technische dossiers na.

- Je bepaalt de procedure voor de (deel)projecten, de planning, het toepassingsgebied, de aangewende (personeels)middelen en het te verwachten resultaat. Je plant de uitwerking en de realisatie van de (deel)projecten. Je werkt mee aan de evaluatie van de projecten.

- Je identificeert risico’s en wijzigingen aan de tijdsplanning en op basis hiervan doe je voorstellen voor wijzigingen aan de tijdsplanning of het projectplan.

- Je verwerkt de verkregen data en zet deze om tot begrijpbare informatie. Je geeft advies over de verkregen informatie

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

Je beschikt over een master/licentie.

Je hebt ervaring bij het opzoeken en analyseren van informatie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van het Officepakket (Word, Excel, Acces, Powerpoint), van databasebeheer en van IT-tools - browsers.

Je hebt kennis van dataverwerking (reporting, monitoring, controle, analyse).

Je werkt methodisch en bent nauwgezet in uw opzoekingen en uw werk.

Je beschikt over goede redactionele vaardigheden

Je kan uw werk zelfstandig organiseren en neemt initiatief.

Je kan prioriteiten bepalen in uw werk en een planning respecteren.

Je hebt een onbetwistbaar vermogen voor analyse, synthese, abstractie en conceptualisering.

Je werkt resultaatgericht en bent stressbestendig.

Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Je houdt van nieuwe uitdagingen

 

Troeven

Een goede kennis van het Frans is een troef in een federale werkomgeving.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijdse contract van onbepaalde duur gefinancierd door Europese fondsen (AMIF) (38u/week)

+ Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL - Hoofdzetel

21 Kartuizersstraat

1000 Brussel

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3704,81 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/fr

 

Voordelen

 

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 10/06/2023 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be of www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, en zal plaatsvinden vanaf 12/06/2023. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Hector Zanvo (selectieverantwoordelijke) per mail : hector.zanvo@fedasil.be

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.