Home

Stafmedewerker expertiseconventie niv A (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

STAFMEDEWERKER EXPERTISECONVENTIE NIV A (M/V/X)

Niveau A

Referentienummer: 9130-410

 

 

Functie

Doel

 

In 2022 ontwikkelde het Agentschap in het kader van haar doelgroepenbeleid het concept van de ‘expertiseconventie’. Deze laat toe om specifieke thematische expertise van externe organisaties structureel in haar werking te integreren om zodoende beter tegemoet te kunnen komen aan de specifieke behoeften die een deel van de bewoners binnen het opvangnetwerk hebben (met thema’s als bv psychologische of psychiatrische problemen, genitale verminking, LGBTQI, etc).

Als Stafmedewerker ‘expertiseconventie’, maak je deel uit van de Coördinatie cel van de Directie Operationele Diensten. Je neemt hierbij verschillende taken op met betrekking tot het afsluiten, opvolgen, evalueren en bestendigen van de expertiseconventies.

 

Context

 

De Coördinatie cel van Operationele Diensten heeft een gevarieerd en uitgebreid takenpakket, namelijk:

 • waken over een efficiënt plaats- & netwerkbeheer en coördineren van uitbreidings- en inkrimpingsscenario’s
 • opstellen van operationele instructies voor het ganse opvangnetwerk
 • organiseren van overleg met de verschillende opvangoperatoren
 • opstellen van opvangconventies en opvolgen van projecten die via nationale en Europese fondsen worden ontwikkeld (conventiebeheer)
 • nemen van initiatieven ter voorbereiding op de integratie & arbeidsmarktparticipatie van verzoekers

en

 • operationaliseren van het doelgroepenbeleid (je hoofddomein)

 

Je maakt deel uit van een 2-talig team van 12 personen.

Daarnaast werk je ook nauw samen met collega’s binnen de directie Operationele Diensten (dienst niet begeleide minderjarigen, medische dienst, regio’s) en onderhoud je contacten met andere bevoegde interne diensten (financiële dienst, juridische dienst) en externe diensten (opvangpartners, experten organisaties,…).

Je werkt binnen de Operationele Directie, onder leiding van de verantwoordelijken van de coördinatie cel.

 

Inhoud

 

Inzake bestaande expertiseconventies

 

Je coördineert mee de opvolging/monitoring van de (reeds) bereikte/ nog te bereiken resultaten (welke, aantal personen bereikt, kwaliteit, ….)

 

Je ondersteunt de intern (binnen de experten diensten van het Agentschap) aangewezen contactpersonen (SPOC) in hun operationele opvolging van de conventies (o.a. inzake planning, opvolgingsvergaderingen, voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de initieel overeengekomen activiteiten).

 

Je coördineert mee de aan de experten organisaties gevraagde periodieke inhoudelijke rapportage.

 

Je organiseert (interne) stuurgroepen voor de structurele (meer globale) evaluatie van de lopende expertiseconventies

 

Je ontwikkelt tools en templates om de opvolging en evaluatie van de conventies zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

Je onderhoudt de nodige contacten met de financiële dienst om de inhoudelijk en financiële opvolging van de conventies maximaal op elkaar af te stemmen.

 

Je peilt naar de tevredenheid inzake de geleverde diensten/expertise (bv bij personeel, bewoners) via de organisatie van periodieke bevragingen

 

Je ontsluit actief de behaalde resultaten naar het terrein toe om het concept verder ingang te laten vinden in de werking van het Agentschap

 

Je zet tijdig de nodig stappen om eventuele verlengingen van de lopende conventies te bewerkstellingen ( onderhandelingen met organisaties, voorbereiding IF dossier, …)

 

Inzake nieuwe expertiseconventies

 

Je ondersteunt de transformatie van succesvolle projecten/ verleende expertise binnen het opvangnetwerk naar structurele financiering via de creatie van nieuwe expertise conventies:

 • identificatie van projecten/expertise die in aanmerking komt en reeds voldoende haar meerwaarde voor opvangnetwerk heeft aangetoond
 • validatie door de hiërarchie van het voorstel tot structurele financiering
 • onderhandeling van de modaliteiten van de expertise conventie in nauw overleg met andere betrokken interne diensten
 • proactieve communicatie van nieuwe conventies naar het terrein

 

Je versterkt waar nodig en waar mogelijk de collega’s van de Coördinatie cel bij andere taken die raken aan doelgroepenbeheer (bijv. ikv projectfinanciering van het Agentschap)

 

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en dienstvergaderingen.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Je bent onmiddellijk beschikbaar

 

Diploma en ervaring

 

Vereist diploma: Je bent houder van een universitair diploma

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar

 

Technische vaardigheden.

Vereisten

Je hebt een algemene kennis van de werking van het opvangnetwerk en de verschillende opvangpartners.

Je hebt ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur op het gebied van personen met specifieke noden.

Je bent een vlotte gebruiker van Word, Excel, PowerPoint, internet.

Je beschikt over goede redactionele vaardigheden en bent administratief sterk

Je legt en onderhoudt vlot contacten met diverse stakeholders.

Je bent flexibel, diplomatisch, collegiaal en hebt zin voor initiatief.

Je bent stressbestendig, georganiseerd en gedreven.

Je kan autonoom en in team werken.

 

Troeven

Je hebt een goede kennis van het Frans gezien de werkomgeving tweetalig Frans-Nederlands is.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

STRESS BESTENDIG: Je kan snel schakelen in een omgeving waar de prioriteiten kunnen shiften, pikt snel nieuwe info op en consolideert dit. Korte deadlines schrikken je niet af.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3646 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heeft u interesse in deze functie en herkent u zichzelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op:

https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 07/06/2023 voor middernacht.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 12/06/2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hanna Bortier (selectieverantwoordelijke): hanna.bortier@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.