Home

Sociaal begeleider (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Sociaal begeleider (m/v/x)

Niveau C

Voor het opvangcentrum van

Broechem

Contract Onbepaalde Duur

9025/357

 

 

Functie

Doel

 

Je biedt de centrumbewoners (volwassenen) op een systematische manier een praktische sociale begeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep.

 

 

Context

 

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 400-tal bewoners en er werken een 80-tal personeelsleden. Het is een open opvangstructuur die tevens plaats biedt aan 48 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM)

De medewerkers verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst scholenwerking, coördinatie, begeleiding en de dienst NBBM.

Als begeleider werkt je binnen de dienst begeleiding. (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

 

 

 

 

Inhoud

 

Intakegesprekken doen met nieuwe bewoners. Aanspreekpunt zijn voor de bewoners en voeling houden met samenlevingsproblemen

Aanwezig’ zijn tussen bewoners om rust in het centrum te waarborgen

Opvolgen problemen binnen leefgroep

Toezicht houden op netheid en controle op het uitvoeren van vrijwillige taken

Occasioneel workshops, uitstappen, … organiseren

Opvolgen van de activiteiten in de gemeenschappelijke bewonersruimten

Zorgen voor methodische ondersteuning, zodat zij in staat zijn op een zelfredzame manier te kunnen functioneren binnen en buiten het centrum (uitleg en opvolging geven aan de rechten en plichten, ondersteunen in dagelijkse activiteiten en verplichtingen, opvolgen van persoonlijke hygiëne en welzijn)

Creëren van een gestructureerde omgeving, ten einde de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners te bevorderen (o.a. Een vertrouwensbasis opbouwen, persoonlijke ontwikkelingsplannen uitwerken in multidisciplinair overleg, …)

Zorgen voor een vertrouwde omgeving, ten einde bij te kunnen dragen aan het algemeen welbevinden en aan de preventie van psychosociale problemen (o.a. discretie bewaren te opzichte van vertrouwelijke informatie, doorverwijzen naar gespecialiseerde personen en diensten, …)

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je beschikt over een rijbewijs B

Je bent bereid in shiften te werken, zowel overdag als ’s avonds, in het weekend en op feestdagen.

(Categorie B: Systeem op basis van uurroosters met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, vroeg, laat en occasioneel weekendwerk.)

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep

 

Troeven

Je hebt basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk

Je hebt praktisch kennis van het Frans en Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk met opvang of in een interculturele context.

Je bent polyvalent, stressbestendig en positief ingesteld

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.

 

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar. Deze werfreserve kan ook door andere centra geraadpleegd worden.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Opvangcentrum Broechem

Van den Nestlaan 104

2520 BROECHEM (Ranst)

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.379 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Er zijn bijkomende premies voor onregelmatige prestaties en weekendwerk

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 8 juni 2023 door het kandidatenformulier in te vullen via CVWarehouse : klik op “solliciteren” om toegang te krijgen tot de link met CVwarehouse

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 15 juni 2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Sandy Bruggeman (HR Deskundige). Je kan haar per mail contacteren via sandy.bruggeman@fedasil.be of telefonisch op het algemeen nummer 03 727 12 60.

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.