Home

Sociaal medewerker (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Sociaal medewerker (m/v/x)

Opvangcentrum NBMV Dilbeek

Interne selectie/externe selectie

Referentienummer: 9063-056

 

Functie

Doel

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen ondersteunen in hun dagelijks leven door een opvoedkundig kader te creëren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren. Je biedt eveneens een correct onthaal aan de centrumbewoners en de bezoekers en je waakt over de interne afspraken en de veiligheid van het opvangcentrum. Je draagt pro-actief bij aan het creëren van een warm leef- en werkklimaat.

 

Context

Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verloopt in drie fasen (zie ook: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-nbmv). Het centrum behoort tot de tweede opvangfase. De niet-begeleide minderjarigen komen hier terecht na een begeleidingstraject van ongeveer 4 weken in een observatie- en oriëntatiecentrum.

Het centrum heeft een capaciteit van 51 bewoners en er werken een 30-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, …

Als sociaal medewerker werkt u binnen de sociale dienst, deze bestaat uit sociaal werkers, sociaal begeleiders en een diensthoofd. (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

Inhoud

Je biedt een dagelijkse ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid. Je bent mee verantwoordelijk voor de intensieve observatie van de jongeren en het opvolgen van de evolutie van de jongeren.

Je waakt mee over de rust en orde in het centrum en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving. Je draagt bij aan een positieve groepsdynamiek.

Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.

Je organiseert en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

Je vervult een aantal algemene administratieve taken zoals een planning opstellen, een logboek bijhouden, dossiers beheren en standaardrapporten opstellen.

Als je instaat voor het onthaal:

- Je werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten. Je bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt mee deel aan overlegmomenten buiten het centrum.

- Je verwijst bewoners en bezoekers door naar de desbetreffende personen/diensten en je garandeert telefonische permanentie.

- Je vervult administratieve taken, beheert documenten en de in- en uitgaande post. Je verstrekt medicatie in samenspraak met de medische dienst.

- Je doet veiligheidscontroles en informeert en sensibiliseert de bewoners.

- Je staat mee in voor het voorkomen en oplossen van incidenten.

- Je biedt eerste hulp bij ongevallen en hebt eerstelijnscontact met de hulpdiensten.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Ervaring

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een opvoedkundige functie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

U bent bereid te werken in een shiften systeem met vroege, late, dag en weekendprestaties.

 

Troeven

U heeft ervaring in het werken in een multidisciplinair team. U heeft kennis van het Engels, Frans en/of andere talen.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Dilbeek

Kattebroekstraat 199

1700 Dilbeek

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NDA1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.232 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Categorie C: Volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties overdag, vroeg, laat, nacht- en weekendwerk.

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 06/06/2023 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel zie ook www.equivalences.cfwb.be.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hilde.decnijf@fedasil.be

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.