Home

Coördinator opvangnetwerk niv A (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

COÖRDINATOR OPVANGNETWERK NIV A (M/V/X)

Niveau A1

Referentienummer: 9230-406

Interne & externe selectie

 

 

Functie

Doel

 

Je neemt een flexibele rol op binnen de expertencel Plaatsen binnen de Coördinatie Cel. De Coördinatie Cel maakt deel uit van de Directie Operationele Diensten binnen het Agentschap en heeft een gevarieerd en uitgebreid takenpakket, namelijk:

  • waken over een efficiënt plaats & netwerkbeheer en uitvoering geven aan het dynamisch bufferbeleid
  • opstellen van operationele instructies voor het ganse opvangnetwerk
  • organiseren van overleg met de verschillende opvangoperatoren
  • opstellen van opvangconventies en opvolgen van nationale en Europese projecten
  • operationaliseren van het doelgroepenbeleid
  • nemen van initiatieven ter voorbereiding op de integratie van verzoekers

 

In functie van de noden en prioriteiten binnen de cel, garandeer je de correcte en tijdige uitvoering van diverse taken zoals hieronder beschreven (cfr taken-resultaatsgebieden hieronder)

 

 

Context

 

Je maakt deel uit van een 2-talig team van 15 personen. Dit team bestaan uit twee cellen: de cel personen en de cel Plaatsen.

Vanuit je functie werk je nauwgezet samen met de Dienst Infrastructuur en de Juridische Dienst. Je onderhoudt eveneens structurele contacten met andere bevoegde interne diensten (Regio’s, Data & analyse, Aanmeldcentrum-Dispatching, Budget & Financiën, HR, IT, Preventie, …).

Je werkt binnen de Operationele Directie, onder leiding van de (adjunct)-verantwoordelijke van Coördinatie Cel.

 

Inhoud

 

Als coördinator sta je mee in voor de prospectie naar infrastructuur geschikt voor opvang en zo de creatie van voldoende opvangplaatsen voor het opvangnetwerk (bepalen noden, haalbaarheidsonderzoek voorgestelde pistes, faciliteren operationalisering). Je gaat proactief en creatief op zoek naar deze opvanginfrastructuur (via o.a. desk research, terrein bezoeken, ..), gaat in contractonderhandeling met projectontwikkelaar en eigenaars van vastgoed i.s.m. interne diensten, maakt mee voorbereidende nota’s en verslagen op voor diverse actoren (Directiecomité, Inspecteur van Financiën, Kabinet).

Je creëert en onderhoudt een intern (bevoegde interne diensten) en extern netwerk (projectontwikkelaars, immokantoren, …) met diverse betrokken actoren die je toelaten geschikte opvanginfrastructuur te vinden. Je beheert en volgt een aantal bestaande huurcontracten op waarvoor je het interne en externe aanspreekpunt bent.

Je draagt actief bij aan het realiseren van het strategisch project: het dynamisch bufferbeleid en dus het structureel verbeteren van het opvangnetwerk.

Je staat mee in voor een globale operationele monitoring en opvolging van het opvangnetwerk a.d.h.v. continue analyse en interpretatie van verschillende gegevensbronnen (bezetting, budgettaire/ operationele / conventionele capaciteit, …) en je communiceert je bevindingen naar eigen team en naar de bevoegde interne diensten.

Je neemt deel aan verschillende multidisciplinaire overlegmomenten en dienstvergaderingen.

Je versterkt (waar nodig) de Coördinatie Cel bij het opstellen van opvangconventies voor bepaalde sites.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Je bent gemotiveerd om mee te helpen aan het beslechten van de huidige crisissituatie maar ook bij te dragen aan het structureel weerbaarder maken van het opvangnetwerk en Fedasil.

Je bent bij voorkeur onmiddellijk beschikbaar.

 

Diploma en ervaring

 

Vereist diploma: Je bent houder van een universitair diploma

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar

 

Technische vaardigheden.

Vereisten

 

Je hebt een eerste ervaring binnen de vastgoedwereld en ben vertrouwd met de commerciële, financiële en juridische aspecten ervan.

Je kan je voorstel en standpunt gemakkelijk gekwantificeerd en gemotiveerd beschrijven.

Je bent een vlotte gebruiker van Word, Excel, PowerPoint.

Je legt en onderhoudt vlot contacten met diverse stakeholders.

Je hebt een goede kennis van het Frans gezien de werkomgeving tweetalig Nederlands-Frans is.

 

Troeven

 

Je hebt kennis van de werking van het opvangnetwerk en de verschillende opvangpartners.

Je kan vlot en efficiënt statistische gegevens interpreteren

Je kan snel schakelen in een omgeving waar de prioriteiten kunnen shiften, pikt snel nieuwe info op en consolideert dit. Korte deadlines schrikken je niet af.

Je hebt een basis kennis Engels.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Er wordt een aanwervingsreserve aangelegd voor alle type contracten voor een periode van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3646 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heeft u interesse in deze functie en herkent u zichzelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op:

https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 14/06/2023.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een uitgebreide motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 19/06/2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hanna Bortier (selectieverantwoordelijke): hanna.bortier@fedasil.be.

 

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.