Home

Technisch medewerker (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Technisch medewerker (M/V/X) 

voor een opvangcentrum regio Koksijde

 

Externe/ interne vacature

Referentienummer: 9034-121

 

Functie

Doel

U staat mee in voor de dagelijkse uitvoering van kleine onderhoudswerken en herstellingswerken, zodat infrastructuur en terreinen van het opvangcentrum in goede staat zijn en blijven. Je helpt mee het preventieluik binnen het centrum uit te werken.

 

Context

Het opvangcentrum Koksijde heeft een capaciteit van 300 bewoners en er werken een 50-tal personeelsleden. Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand.

Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen die het integratieproces bevorderen.

Als technisch medewerker, werk je binnen de technische dienst. Deze bestaat uit 2 medewerkers.

 

Inhoud

U verricht mee herstellingen en onderhouds- en verbeteringswerken aan de technische infrastructuur van het centrum. Dit kan gaan om elektriciteit, loodgieterij, schrijnwerkerij, schilderwerk, …

U doet mee controles om technische problemen te detecteren of te voorkomen, u signaleert defecten en adviseert over de aanpak ervan.

U ondersteunt, superviseert en controleert mee onderhoudswerken die door centrumbewoners of door derden worden verricht.

U beheert en onderhoudt materialen en machines, u houdt een inventaris bij en helpt bij het doorgeven van informatie voor aankoopdossiers.

U geeft uitleg over het gebruik van producten en machines, u beantwoordt vragen en helpt mee aan het opstellen van instructiefiches.

Als Preventiemedewerker bevorder je een cultuur van veiligheid op het werk en verzorg je samen met een collega de veiligheid gerelateerde interne vormingen.

Je werkt mee aan het intern noodplan en het jaaractieplan preventie. Je zorgt mee voor de reglementair opgelegde periodieke controles.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Geen diplomavereisten.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een technische functie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een praktische technische ervaring in en kennis van 1 of meerdere van volgende gebieden: elektriciteit, loodgieterij, schrijnwerkerij, schilderwerk, …

U heeft een voldoende basiskennis van MS Office.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep..

 

 

Extra troeven

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt een opleiding Preventie-adviseur niveau 3 behaald.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Werk structureren: structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelvoud aan taken op een systematische manier uit te voeren.

Leren: op een formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.

De voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week.

Categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Plaats van tewerkstelling: Opvangcentrum Koksijde

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen € 2.332,25 en € 3.278,78 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 13 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 11/06/23.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://www.werkenvoor.be

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke test en selectiegespreken die zal zo snel mogelijk plaatsvinden na het afsluiten van de vacature. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden . Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

Voor bijkomende info, contacteer vilma.paltanaviciute@fedasil.be  (selectieverantwoordelijke).

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.