Home

Coördinator Werk (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een:

Coördinator Werk(m/v/x)

Regio Antwerpen

Voor de dienst Toekomstoriëntatie van de directie Operationele Diensten

Interne / externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9130-390

 

Functie

Doel

 

Als coördinator werk heb je een actieve brugfunctie tussen de opvangstructuren enerzijds en externe partijen anderzijds, met name werkgevers, arbeidsbemiddelingsdiensten, sectorale organisaties, steden en gemeenten en andere prioritaire aanbieders van participatiemogelijkheden voor VIBs.

 

Als coördinator werk ondersteun je beide zijden bij het opzetten en onderhouden van een levend netwerk, het organiseren van samenwerkingen en concrete acties die ertoe leiden dat VIBs de kans krijgen om actief deel te nemen aan de samenleving, in het bijzonder via tewerkstelling en bijhorende stappen.

 

Als coördinator werk je mee aan het opbouwen van een transparant aanbod en communiceert breed over de activiteiten.

 

Context

 

Je werkt voor de directie Operationele Diensten. Deze directie omvat alle activiteiten met betrekking tot opvang van verzoekers om internationale bescherming en de programma’s vrijwillige terugkeer en hervestiging.

 

In het nieuwe managementplan van Fedasil wordt een strategische doelstelling gewijd aan het aanbieden van kwaliteitsvolle begeleiding die de begunstigde voorbereidt op de toekomst, ongeacht of deze toekomst in België ligt of in het land van herkomst. In dit kader wordt binnen de operationele directie een nieuw departement toekomstoriëntatie opgericht dat de werking en het beleid rond vrijwillige terugkeer, activering en competentieontwikkeling alsook legale migratiekanalen, hervestiging en relocatie in bijzonder, aanstuurt. Binnen dit departement toekomstoriëntatie werd een cel opgericht worden die beleid en acties rond activering en competentieontwikkeling stimuleert, implementeert en coördineert.

 

(Meer informatie over Fedasil vind je op www.fedasil.be).

 

 

 

 

Inhoud

 

Je bouwt en onderhoudt een professioneel netwerk uit met werkgevers, arbeidsbemiddelingsdiensten, sectorale organisaties, binnen verschillende diensten van stad Antwerpen en andere prioritaire aanbieders van participatiemogelijkheden voor VIBs

 

Je verkent opportuniteiten voor samenwerkingen en zet een concreet aanbod van en met deze partijen, al dan niet via maatwerkopleidingen en -trajecten

 

Je bouwt een professionele relatie op met de verschillende opvangstructuren in de regio Antwerpen

 

Je geeft infosessies en/of trainingen over de arbeidsmarkt aan medewerkers van de opvangcentra en/of aan asielzoekers

 

Je geeft infosessies en/of trainingen aan externe partners over de tewerkstelling van asielzoekers

 

Je brengt relevante opvangmedewerkers over de verschillende opvangcentra in het werkgebied heen samen als deel van een regionaal netwerk

 

Je ontwikkelt en onderhoudt een uitgebreid netwerk van organisaties die zich in België en Europa bezig houden met tewerkstelling van verzoekers om internationale bescherming en neemt deel aan relevante events in dat verband.

 

Je brengt drempels rond tewerkstelling in regio Antwerpen (risico-analyse) in kaart en zoekt actief naar creatieve oplossingen

 

Je ontwikkelt en verbetert informatietools en -strategieën naar asielzoekers en bedrijven

 

Je verzamelt en verspreidt goede praktijken uit het opvangnetwerk

 

Je rapporteert regelmatig over de resultaten en bewaakt mee het behalen van de doelstellingen van het project.

 

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

Vereist diploma: Je bent houder van een Master diploma

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 

Je hebt ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur in de migratie- of asielsector

Je hebt een goede kennis van de arbeidsmarkt (bestaande trajecten en initiatieven, obstakels, regionale beleidsplannen en –trajecten, …)

Je hebt een algemene kennis van de werking van het opvangnetwerk en de verschillende opvangpartners.

 

Je bent een vlotte gebruiker van Word, Excel, PowerPoint, internet

Je beschikt over goede redactionele vaardigheden en bent administratief sterk

Je legt en onderhoudt vlot contacten met diverse stakeholders. Je hebt enige ervaring met het werken in een multi-stakeholder omgeving, eventueel met regionale partners.

Je bent flexibel, diplomatisch, collegiaal en hebt zin voor initiatief.

Je bent stressbestendig, georganiseerd en gedreven

Je kan zowel goed autonoom als in team werken

 

Troeven

 

Je hebt een goede kennis van het Frans om met je Franstalige collega’s te kunnen samenwerken.

Je hebt kennis van het werkveld in Antwerpen

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week) verbonden aan Europese financiering (AMIF).

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

 

Het feitelijke werk gebeurt op diverse locaties in het Antwerpse. Hier ben je het vaakst.

 

Voor teamvergaderingen en opleiding ben je één of meerdere dagen per week op de hoofdzetel, je officiële standplaats:

 

FEDASIL - Hoofdzetel

21 Kartuizersstraat

1000 Brussel

 

 

 

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3646 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/fr

 

 

Voordelen

 

 

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

 

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 18/06/2023 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be of www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.werkenvoor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Mevrouw Janoek Bosschaerts (selectieverantwoordelijke) per mail : janoek.bosschaerts@fedasil.be

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.