Home

Attaché overheidsopdrachten (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt :

Attaché overheidsopdrachten (m/v/x)

Interne/externe/werfreserve

Referentienummer: 9107-052

 

Functie

Doel en Context

Binnen de dienst Overheidsopdrachten, heb je de volgende taken:

Je stelt aankoopdossiers op, zowel via onderhandelingsprocedure als via open of beperkte procedure.

Je voorkomt geschillen en volgt eventuele geschillen op (zowel bij de gunning als de uitvoering van de opdracht).

Je adviseert de centra, de diensten en de directie op het vlak van overheidsopdrachten.

Je stelt een globaal overzicht op van de lopende en geplande aankopen (goede planning van de aankoopdossiers).

 

Inhoud

Je zal bij uitstek openbare aanbestedingen doen voor aankopen.

 

  • Uitvoering van de aankoopdossiers:

Je voert globale overheidsopdrachten uit (elke gunningswijze) of overheidsopdrachten waar meerdere centra/diensten bij betrokken zijn, meer bepaald:

Je neemt deel aan het verzamelen en bepalen van de behoeften, met respect voor de basisprincipes van de overheidsopdrachten.

Op basis van de technische informatie die meegedeeld werd door de diensten/centra, stel je de documenten van de opdracht op (met inbegrip van het bestek).

Je zorgt voor een correcte gunning van de opdracht (met inbegrip van de publicatie).

Je onderhandelt met de inschrijvers binnen het wettelijk kader.

Je analyseert de offertes, stelt de gunningsdocumenten op (gunningsverslag, brieven…).

Je organiseert en leidt de kick off meetings.

Je voorkomt geschillen en volgt eventuele geschillen op (zowel bij de gunning als bij de uitvoering van de opdracht), meer bepaald door een commerciële houding aan te nemen en door de verplichtingen na te leven met betrekking tot de motivering en het informeren van de inschrijvers.

Je ondersteunt de leidinggevende ambtenaar bij de uitvoering van de opdracht, meer bepaald wat betreft de opvolging van de PV’s bij gebrekkige uitvoering en de toepassing van de maatregelen van ambtswege.

 

  • Advies geven

Je neemt deel aan aankoopprojecten door de dienst Overheidsopdrachten te vertegenwoordigen in multidisciplinaire teams, meer bepaald door gunningswijzen voor te stellen die zijn aangepast aan de geplande aankopen, door aangepaste selectie- en gunningscriteria voor te stellen, door creativiteit aan de dag te leggen om vernieuwende en efficiënte oplossingen voor te stellen.

Je deelt jouw kennis en expertise, meer bepaald:

Door te wijzen op de gevolgen die bepaalde beslissingen of gebeurtenissen kunnen veroorzaken.

 

  • Rapportage

Je zorgt voor een systematische rapportage van de dossiers die u behandelt door de codering in de desbetreffende database.

Je zorgt voor een correcte archivering, zowel elektronisch als op papier, van de dossiers die je behandelt.

Je verzamelt en bezorgt de statistische gegevens over de opdrachten die je behandelt.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Relevante professionele ervaring is gevraagd (link met de aankopen en / of overheidsopdrachten).

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Kennis van overheidsopdrachten :

  • Wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten
  • Koninklijk besluit van 2017plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

Je bent vertrouwd met de finesses van Microsoft Excel.

 

Troeven

Kennis van het Frans is een echte troef.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een contract van onbepaalde duur (38u./week) gefinancierd door Europese fondsen (AMIF).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 3501 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Mogelijkheid tot telewerken.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 30/06/23 middernacht.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek vanaf 01/07/23. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer selectieverantwoordelijke christophe.mahaut@fedasil.be

 

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.