Home

Adjunct-verantwoordelijke dienst NBMV (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Adjunct-verantwoordelijke voor dienst niet-begeleide minderjarigen (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Koksijde

Externe/ interne vacature

Referentienummer: 9034-107

 

 

Functie

 

Context

Het opvangcentrum Koksijde heeft een capaciteit van 300 bewoners en er werken een 50-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als adjunct van de directeur bent u verantwoordelijk voor de dienst NBMV (die bestaat uit 30 niet-begeleide minderjarigen) en werkt u onder de coördinatie van de centrumdirecteur. U bent enerzijds verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst NBMV binnen het opvangcentrum (2 opvoeders, 3 sociaal begeleiders en 3 nachtbegeleiders) en voor de uitwerking van het opvangbeleid omtrent de NBMV. Anderzijds geeft u samen met de directie uitvoering aan het goede algemene beheer van het centrum.

U zorgt er zo voor dat de doelstellingen van het opvangcentrum worden gerealiseerd.

Meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be.

Meer informatie over deze doelgroep: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen

 

Doel

 

Je stuurt de NBMV dienst aan binnen het opvangcentrum om de operationele doelstellingen van deze dienst te bereiken en te zorgen voor een efficiënte, kwalitatieve en humane opvang van asielzoekers.

 

Als pedagogisch begeleider biedt u een methodische ondersteuning aan de jongeren, zodat zij in staat zijn op een zelfredzame wijze te functioneren binnen en buiten het centrum. U gaat ook steeds op zoek naar vernieuwende manieren van aanpak die aansluiten bij de steeds veranderende doelgroep.

 

Als verantwoordelijke geeft u dagelijks leiding aan het team opvoeders en begeleiders van de diensten voor NBMV, teneinde de dienst optimaal te doen functioneren en de doelstellingen te bereiken.

 

Als coach geeft u mede uitvoering aan een dynamisch personeelsbeleid dat gericht is op de competentieontwikkeling van de medewerkers en bijdraagt aan hun motivatie voor het werk en aan de kwaliteit van hun resultaten.

 

Als stafmedewerker van de directie van het opvangcentrum plant en coördineert u de werkzaamheden van de diensten voor NBMV, in lijn met de strategie van de organisatie. U geeft beleidsadviezen met betrekking tot de diensten voor NBMV en de werking van het centrum in het algemeen, en draagt zo bij aan de efficiënte werking van het centrum. U bent eveneens mede verantwoordelijk voor de uitrol van psychosociale projecten voor minderjarigen en jongvolwassenen.

 

Als contactpersoon zorgt u voor de externe communicatie van de diensten voor NBMV, ter bevordering van een transparante, efficiënte en coherente werking van de diensten binnen het opvangcentrum en met het hoofdbestuur.

 

 

Inhoud

 

U implementeert instructies van de directie en het hoofdbestuur en volgt deze op.

 

U werkt beleidsplannen uit op operationeel niveau en communiceert hierover. Daarnaast werkt u richtlijnen, procedures en vademecums uit en stelt nota's en voorstellingen tot beslissing op.

 

U neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen. U organiseert eveneens individuele contactmomenten voor jongeren waar nodig.

 

U neemt contact en pleegt overleg met voogden.

 

U volgt moeilijke dossiers van nabij op en stuurt bij waar nodig.

 

U werkt als support mee aan alle resultaatsgebieden die in de functiebeschrijving van uw medewerkers opgesomd staan.

 

U evalueert resultaten en stuurt de werking bij waar nodig.

 

U motiveert, coacht en evalueert uw team via functie-, functionerings- en evaluatiegesprekken.

 

U organiseert overlegmomenten binnen uw teams en u verstevigt samenwerkingsverbanden met andere teams binnen het centrum.

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een master/licentiaat diploma.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in een leidinggevende functie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. 

De voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week.

Categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Koksijde Basis Adjt ViF. ALLEYS

Van Dammestraat 100

8670 Koksijde

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op NA11 niveau met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt €3. 646, 48 tot €4. 893, 09 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be . 

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Mogelijkheid tot telewerk.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 18/06/2023 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg de website van https://www.werkenvoor.be/ 

Juridische attesten 

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Selecties zullen plaatsvinden in mei 2023. Van alle kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een werfreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Vilma Paltanaviciute, vilma.paltanaviciute@fedasil.be  (selectieverantwoordelijke)

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.