Home

Deskundige scholenwerking (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Deskundige scholenwerking (M/V/X) 

voor opvangcentrum Overijse

 

Referentienummer: 9045-269

 

Functie

Doel

Je biedt de centrumbewoners (volwassenen en/of minderjarigen) op een systematische manier een praktische sociale begeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep. Je begeleidt in het bijzonder de schoolgang van niet-begeleide minderjarige jongeren tijdens de tweede fase van hun opvangtraject (OC).

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 44 personeelsleden. Het centrum richt zich tot niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in de eerste (OOC: observatie-) en tweede (OC: oriëntatie-)fase van hun opvangtraject. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding. Als pedagogische visie naar de bewoners toe hanteert het centrum de principes van Nieuwe Autoriteit en Herstelgericht Werk.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratieve dienst, de dienst schoolbegeleiding en animatie.

Als deskundige voor de scholenwerking werk je binnen de sociale dienst.

Inhoud

Je staat in voor de schoolbegeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen: contacten met scholen en instanties, opvolging van de schoolgang, bieden van ondersteuning aan de jongeren, …

Je biedt hulp waar nodig aan je collega’s van de dienst begeleiding.

Je geeft bewoners uitleg over de rechten en plichten binnen en buiten het centrum. Je biedt hen praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen. Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde interne en externe instanties.

Je ziet toe op de naleving van het centrumreglement, je sensibiliseert bewoners over de gedragsregels en treedt pro-actief op bij conflicten of klachten.

Je ondersteunt bewoners bij het ontwikkelen van autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet toe op een goede hygiëne bij de bewoners.

Je volgt persoonlijke handelingsplannen mee op, bouwt een vertrouwensbasis op en vervult een voorbeeldfunctie.

Je stelt taakplanningen op, vult een logboek in, maakt standaardrapporten en beheert documenten en dossiers. Je helpt bij de opmaak roosters en affiches voor de activiteiten.

Je ondersteunt de organisatie van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel. Je beheert het materiaal en onderhoudt contacten met externe lesgevers, vrijwilligers en externe partners.

 

Profiel

Diploma en ervaring

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in maatschappelijke hulpverlening.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep. Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel,…

Extra troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een halftijds contract onbepaalde duur (19u/week) met ingang vanaf maandag 14 augustus 2023. Dit gaat om vijf halve dagen in de voormiddag.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Overijse

Homeweg 15

3090 OVERIJSE

Loon

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.799 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de index van januari 2023). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring tot maximaal €4.102. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen.

Voordelen

Maaltijdcheques, voordelige aanbiedingen via Fed+.

Aanvullend pensioen in de vorm van groepsverzekering.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen via sociale dienst van Fedasil.

26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en evenredig met je arbeidsregime en contractduur).

Wettelijke feestdagen krijg je in de vorm van extra verlofdagen gecompenseerd, aangezien je op wettelijke feestdagen ingepland kan worden. Je bent met andere woorden vrij om de timing van het opnemen van deze feestdagen aan te vragen.

Veel mogelijkheden voor opleidingen, die als werktijd gelden.

Aanbod van gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer.

Aanbod fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.

Aanbod tegemoetkoming in kosten woon-werkverkeer met de auto.

Als je kiest voor Fedasil, kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 30/06/2023.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van je diploma, met indien nodig de homologatie van je diploma door Naric en een taalcertificaat bij Selor op niveau B (zie hieronder).

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor: https://www.selor.be/nl/de-verschillende-taaltesten/artikel-7-niveau-2plusb/ .

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zo snel mogelijk zullen plaatsvinden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

 

Voor bijkomende info, contacteer hr.overijse@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.