Home

DIENSTCOORDINATOR MEDISCHE DIENST (verpleegkundige) (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt

1 Dienstcoördinator Medische Dienst (m/v/x)

Verpleegkundige

Voor het opvangcentrum van DEURNE

Selectie Intern en Extern

Referentienummer: 9054_099

 

Functie

Doel

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team van medewerkers. Je leidt het team naar resultaten en ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische hulp om bij te dragen aan de gezondheid van de bewoners, met oog voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Deurne is een federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 170 plaatsen voor families en alleenstaande mannen en vrouwen met of zonder kinderen. Het centrum heeft een aantal plaatsen voor minder mobiele personen.

De personeelsleden in het opvangcentrum verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders.

Als diensthoofd werk je binnen de medische dienst, deze bestaat uit 2 verpleegkundigen, 1 administratief medewerker en 1 centrumarts.

 

Inhoud

 • Je bepaalt de doelstellingen, taakverdeling en prioriteiten voor het team in samenwerking met de directie. Je volgt de dagelijkse werking op. Je werkt een operationeel plan, procedures en vademecums uit.
 • Je zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de dienst, je organiseert overlegmomenten en staat in voor het kennisbeheer van de dienst.
 • Je stelt werkroosters op en je controleert en verbetert de werking van de dienst. Hierbij let je op de naleving van het arbeidsreglement, van gedragscodes en voorschriften.
 • Je motiveert en evalueert je medewerkers en stimuleert hen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
 • Je staat garant voor een goede samenwerking tussen de dienst en andere diensten en personen binnen en buiten het centrum. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg.
 • Je inventariseert de medische klachten aan de hand van gestandaardiseerde intakes, je maakt een voorselectie van patiënten en voert de voorgeschreven behandelingen en medische zorgen uit.
 • Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers.
 • Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.
 • Je assisteert bij consultaties door de huisartsen of externe organisaties zoals Kind en Gezin en in het kader van psychosociale dienstverlening.
 • Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materialen.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Je bent onmiddellijk beschikbaar

 

Diploma en ervaring

 • Je bent houder van een diploma bachelor/graduaat diploma of brevet in de verpleegkunde.
 • Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet jouw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wil werken.
 • Je hebt een eerste relevante professionele ervaring met de coördinatie van een team.

 

Technische vaardigheden

 

Vereisten

 • Je hebt ervaring in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.
 • Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Troeven

 • Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.
 • Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

 • In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.

 

Plaats van tewerkstelling

Deurne

Ergo-De Waellaan 32

2100 Deurne

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor je van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto 2801€ (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 • 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren)
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering
 • Algemeen: de voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week. Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.
 • Een kopie van het visum van de FOD Volksgezondheid

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.werkenvoor.be)

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden, algemeen model en model 2.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef en een gesprek met de jury.

 

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij (selectieverantwoordelijke) yen.vandamme@fedasil.be.

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.