Home

DIENSTCHEF TECHNISCHE EN LOGISTIEKE DIENST

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Dienstchef logistieke en technische dienst

 

Voor het opvangcentrum van

DEURNE

Interne en externe selectie

Referentienummer: 9054/094

 

Functie

Doel

 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team van logistieke en technische medewerkers. Je leidt het team naar resultaten en ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Deurne is een federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 170 plaatsen voor families en alleenstaande mannen en vrouwen met of zonder kinderen. Het centrum heeft een aantal plaatsen voor minder mobiele personen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders.

Binnen het opvangcentrum sta je in voor de dagelijkse leiding, de planning en de coördinatie van de werkzaamheden van de logistieke en technische dienst. Als goede teamcoach motiveer en evalueer je je collega’s teneinde hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen. Je maakt deel uit van de stafdienst en je rapporteert je werkzaamheden aan de adjunct directeur.

 

Inhoud

Je bepaalt mee de doelstellingen, taakverdeling en prioriteiten voor het team in samenwerking met de directie.

Je volgt de dagelijkse werking op.

Jij en je dienst staan in voor:

 • Het technisch beheer van het gebouw.
 • De opvolging van herstellingen.
 • Het beheer van het economaat (shop met hygiënische producten) en hulp bij het verstrekken van materialen en goederen aan bewoners. Je geeft uitleg aan bewoners en beantwoordt vragen.
 • De linnenwissel en inventarisering van het in- en uitgaande linnen. Je volgt het contact met de externe wasserij op.
 • Het opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor het gebouw en terrein.
 • De organisatie, controle en uitvoering van gemeenschapsdiensten (klussen door bewoners). Je superviseert de schoonmaak van lege kamers.
 • Het onderhoud van de gebouwen.
 • Het afvalbeheer.
 • De analyse van het verbruik en de behoeften van de bewoners. Je doet aan efficiënt voorraadbeheer en doet bestellingen.

Je beheert administratieve documenten, lijsten en roosters.

Je werkt mee een operationeel plan, procedures en vademecums uit.

Je zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de dienst, je organiseert overlegmomenten en staat in voor het kennisbeheer van de dienst.

Je stelt werkroosters op en je controleert en verbetert mee de werking van de dienst. Hierbij let je op de naleving van het arbeidsreglement, van gedragscodes en voorschriften.

Je motiveert en evalueert je medewerkers en stimuleert hen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Je staat garant voor een goede samenwerking tussen de dienst en andere diensten en personen binnen en buiten het centrum. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg.

Je neemt deel aan de activiteiten van je dienst als support en bij afwezigheden.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring met de coördinatie van een team.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt organisatietalent.

Je hebt leidinggevende vaardigheden, inlevingsvermogen en kan andere motiveren.

Je hebt kennis van stockbeheer.

Je hebt een basis aan technische kennis.

Je hebt oog voor orde en netheid

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

Troeven

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur

 

Plaats van tewerkstelling

Deurne

Ergo-De Waellaan 32

2100 Deurne

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2379 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 • Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime)
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen
 • Valorisatie van nuttige werkervaring
 • Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren)
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering
 • Glijdend uurrooster van ma – vr in een 2 shiften systeem: 7u30 – 8u30 tot 15u30 – 17u (vroege shift) en 9u30 – 10u30 tot 17u30 – 19u
 • Geen weekendwerk

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 27/03/2023 door het invullen van het sollicitatieformulier op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.werkenvoor.be)

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) model 1 en model 2 gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in april 2023

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. Deze wervingsreserve kan geraadpleegd worden door andere opvangcentra. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden via yen.vandamme@fedasil.be.

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.