Home

STE_9028/271_Sociaal Begeleider (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Sociaal Begeleider (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Steenokkerzeel

 

Interne en Externe selectie

Referentienummer: STE_9028/271

 

 

 

Functie

Doel

 

Minderjarige jongeren mee begeleiden en ondersteunen in hun dagelijks leven door een opvoedkundig kader te creëren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren.

Context

 

Het Observatie,- en oriëntatiecentrum van Steenokkerzeel bestaat sinds juni 2005. De hoofddoelstelling van het centrum is de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM) een veilige omgeving te bieden. Tijdens hun verblijf worden jongeren geobserveerd alvorens hen te oriënteren naar de meest geschikte vervolgopvang. De opvangcapaciteit van het centrum bedraagt 85 personen.

Binnen het centrum werkt u op de sociale dienst. De sociale dienst van het centrum bestaat momenteel uit sociaal deskundigen, begeleiders en nachtbegeleiders. De begeleider is verantwoordelijk voor het gemeenschapsleven van de jongeren (orde, netheid, discipline) en voor de organisatie van activiteiten. De sociaal deskundige zorgt niet alleen voor de dag invulling en de activiteiten maar is ook de contactpersoon bij uitstek van de jongeren. Hij staat hen bij met administratieve, juridische of psychosociale hulp (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be ).

 

 

Inhoud

 

U biedt mee een dagelijkse methodische ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid. U helpt bij het organiseren contactmomenten, opvolgen van schoolprestaties en ontwikkelingsplannen en opmaken van regelmatige stand van zaken van de evolutie van de jongeren.

U waakt mee over de rust en orde tussen de jongeren en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving in het centrum. U creëert mee een positieve groepsdynamiek, geeft uitleg over gedragsregels, corrigeert ongewenst gedrag en voert mee een educatief sanctiebeleid uit.

U zorgt voor een vertrouwde omgeving, u bouwt een vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op. U staat mee in voor sensibilisering en u verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.

U vervult een aantal algemene administratieve taken zoals een planning opstellen, een logboek bijhouden, dossiers beheren en standaardrapporten opstellen.

U organiseert mee en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

U werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten. U bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt mee deel aan overlegmomenten buiten het centrum.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

 

U bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale - opvoedkundige richting.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een opvoedkundige functie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten U heeft basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

 

Troeven

U heeft ervaring in het werken in een multidisciplinair team. U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maand)

voltijds (38u/week)

Uurrooster met shiften van vroege-late-weekendprestaties

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Steenokkerzeel, Keizerinlaan 2, 1820 Steenokkerzeel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NC1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.286,42 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 30/11/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkvormigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Je strafblad dient in principe blanco te zijn en zal worden beoordeeld door de selectieverantwoordelijke.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Personen met een handicap

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in december. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij evy.marien@fedasil.be (selectieverantwoordelijke). Gelieve niet te solliciteren via dit e-mail adres.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.