Home

Technisch assistent (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Technisch assistent (m/v/x)

Observatie en Oriëntatiecentrum Oudergem

Externe/interne/reserve selectie

Referentienummer: 9061-055

 

Functie

Doel

Je staat in voor de dagelijkse praktische uitvoering van kleine onderhoudswerken en herstellingswerken, zodat infrastructuur en terreinen van het centrum in goede staat zijn en blijven.

 

Context

Het centrum heeft een capaciteit van 60 bewoners en er werken een 40-tal personeelsleden.

Het OOC is één van de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarigen in België. Het centrum biedt een eerste opvang aan niet-begeleide minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken observatie worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst dagelijks leven,…

 

Als technisch assistent werk je binnen de logistiek-technische dienst, deze bestaat uit 3 logistiek medewerkers, 2 technische medewerkers en een diensthoofd. Meer informatie over het centrum vind je op www.fedasil.be.

 

Inhoud

Je verricht kleine herstellingen, onderhoud,- en verbeteringswerken. Je voorziet in de technische behoeften van personeel en directie

Je controleert op technische defecten en veiligheid, je registreert en rapporteert deze om eventuele infrastructuurproblemen te voorkomen

Je signaleert defecten en geeft advies over de aanpak ervan aan je diensthoofd

Je ondersteunt mee de onderhoudswerken die door de centrumbewoners worden verricht

Je stelt materiaal ter beschikking, verdeelt taken, geeft uitleg en controleert de werkzaamheden van de bewoners

Je waarborgt het goede beheer van de aanwezige materialen en machines

Je bent beschikbaar voor de medewerkers van het centrum die technische vragen hebben

Je stelt mee informatiefiches en instructies op en geeft deze door aan bewoners en personeel

Je denkt mee na over projecten met betrekking tot de inrichting van het centrum teneinde de directie te helpen de juiste beslissingen te nemen

Je levert informatie aan voor de opmaak van aankoopdossiers

Je staat mee in voor de orde en netheid van het wagenpark van het OOC

Je staat mee in voor de administratieve opvolging (technische keuring, rapportage kilometerstanden, enz.) van het wagenpark van het OOC

Je staat mee in voor het uitvoeren van vervoersopdrachten in het kader van de missie van het OOC

Je biedt in geval van afwezigheden of verloven mee ondersteuning op logistiek vlak

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als technische assistent

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je beschikt over voldoende competenties om diverse onderhoudswerken en kleine herstellingen te kunnen uitvoeren

Zelfstandig werken en zin voor initiatief tonen

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je werkt in een tweetalige omgeving. Je hebt een kennis van het Frans.

Je bent bereid om in shiften (vroege en late) en in het weekend te werken

 

Troeven

Kennis van het Engels en/of andere vreemde talen is een pluspunt.

Voeling hebben met preventie en veiligheid

Een rijbewijs B is een pluspunt

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Observatie- en Oriëntatiecentrum van Oudergem

Jean Van Horenbeecklaan 192

1160 Oudergem

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2287 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 27/09/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij maimouna.issaka@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.