Home

Sociaal werker (M/V/X)

Fedasil zoekt:

SOCIAAL WERKERS (M/V) voor het opvangcentrum van Overijse

Voltijds (38u/week)

Bepaalde duur (6 maanden). Optie tot verlenging voor onbepaalde duur na wederzijds akkoord.

Referentienummer: 9045-248

Intern/extern

 

Fedasil is het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Overijse

Homeweg 15

Overijse

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 35 personeelsleden. De plaatsen zijn besteld voor het opvangen en begeleiden van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in eerste en tweede fase. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding

 

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,… Als sociaal werker werk je binnen de sociale dienst.

 

Doel van de functie

Je biedt op individuele wijze maatschappelijke, psychosociale en administratieve begeleiding aan de bewoners via eerstelijns informatieverstrekking en raadgeving om hen bij te staan in hun procedure en verblijf in het centrum. Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor de opstart en uitbouw van het pedagogisch project in het centrum.

Binnen deze functie werk je halftijds als pedagogisch projectmedewerker alsook halftijds als opvoeder:

Pedagogisch projectmedewerker:

Je bent (mee-) verantwoordelijk voor de uitbouw en het uit dragen van onze pedagogische visie die gesteund is op nieuwe autoriteit en herstelgericht werken.

Je maakt collega's warm voor de deze visie en communiceert op een heldere en doeltreffende manier.

Je organiseert regelmatig vormingen en intervisie momenten voor collega's.

Je bent het centraal aanspreekpunt voor de pedagogische visie.

Je neemt deel aan en animeert intervisie- en preventieacties ter bevordering van het welbevinden en de ontwikkeling van de jongeren en de groepsdynamica.

Je denkt mee aan en geeft advies over een begeleiding op maat voor de jongeren en een personeelsbeleid vanuit het standpunt van deze pedagogische visie.

Opvoeder:

Je voorziet de bewoners van heldere informatie over de centrumwerking, hun rechten en plichten, het recht op asiel en asielopvang en de mogelijke gevolgen.

Je staat de bewoners individueel bij in de administratieve afhandeling van hun asielaanvraag: je volgt hun dossier op, beheert de nodige documenten en vraagt informatie op bij interne en externe diensten.

Je biedt praktische maatschappelijke ondersteuning aan bewoners om hun zelfredzaamheid te verhogen, zowel binnen als buiten het centrum.

Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie uit, je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.

Je waakt over de rust en orde tussen de jongeren zodat het centrum een veilige leefomgeving voor hen vormt. Je creëert eveneens een gestructureerde omgeving om de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren te bevorderen.

Je vervult algemene taken ter ondersteuning van de goede werking van de dienst en het centrum. Je werkt mee aan en begeleidt een aanbod aan educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

 

Uw profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

U hebt een bachelor/graduaat in een sociale richting, bij voorkeur in de orthopedagogiek of maatschappelijk werk.

Ervaring op het vlak van sociale hulpverlening is gevraagd; ervaring met personen van vreemde origine is een troef.

Je hebt relevante kennis en ervaring met pedagogische visies zoals Nieuwe Autoriteit, herstelgericht werken.

 

Technische vaardigheden

U kan vlot overweg met de meest courante computersoftware (Word, Excel, Lotus Notes, Internet)

U bent vertrouwd met de procedure voor de aanvraag van asiel.

U bent stressbestendig en kan omgaan met conflicten.

U bent flexibel en bereid om 's avonds te werken en in het weekend.

U werkt gestructureerd en zorgt voor de kwalitatieve en punctuele opvolging van de dossiers.

U hebt kennis van het Frans en kennis van de andere talen is een troef.

U werkt graag in een multidisciplinair team.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: Efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Ons aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging voor alle type contracten.

Variabel uurrooster met vroege, late en weekendshiften.

Loon

U wordt aangeworven op niveau B1 met het barema dat daarmee overeenstemt. Je voltijds bruto maandsalaris bedraagt € 2.692, volgens index van september 2022. Dit bedrag kan worden verhoogd in functie van uw professionele ervaring tot maximum €3.944. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de website Wedde | Fedweb.

Voordelen

Maaltijdcheques, voordelige aanbiedingen via Fed+

Aanvullend pensioen in de vorm van groepsverzekering

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen via sociale dienst van Fedasil.

26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en evenredig met je arbeidsregime en contractduur)

Veel mogelijkheden voor opleidingen, die als werktijd gelden.

Aanbod van gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer

Aanbod fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer

Als je kiest voor Fedasil, kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

Als je geïnteresseerd bent in deze functie, kan je online je kandidatuur stellen via https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. Kandidaturen worden aanvaard tot en met 30/09/2022.

Je kandidatuur is maar compleet als ze volgende documenten bevat:

  • een motivatiebrief
  • een curriculum vitae
  • een kopie van je diploma (indien nodig de homologatie van je diploma, zie hieronder).

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De interne kandidaten die weerhouden worden, moeten het akkoord van hun directie hebben voor deze tijdelijke mobiliteit.

 

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Buitenlands diploma en kennis van het Nederlands

Als je beschikt over een diploma in een andere taal als het Nederlands of het Frans, stuur je een officieel bewijs van homologatie mee met je kandidatuur. Je kan je hiervoor wenden tot het Ministerie van Onderwijs. In dit geval gebeurt de evaluatie van de vereiste taalkennis op basis van een taalexamen bij Selor (je voegt het attest van slagen voor dit examen toe aan je kandidatuur).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 1 en 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hr.overijse@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.