Home

Facility Manager (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt:

Facility Manager (m/v/x)

Bij de dienst Logistiek van de directie Algemene diensten

Interne / externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9108-028

 

Functie

Doel

U coördineert de logistieke operaties van de hoofdzetel en specifieke vervoersinvesteringsprojecten binnen Fedasil.

U zorgt voor de goede werking van deze dienst om onze interne klanten een kwaliteitsvolle dienst te leveren binnen de gestelde termijn.

 

Context

U werkt binnen de Directie Algemene Diensten, in de dienst Logistiek. Dit team bestaat uit een twintigtal medewerkers (FR/NL). U draagt bij tot de verwezenlijking van de operationele doelstellingen van het Agentschap en meer in het bijzonder van die van uw dienst Logistiek.

Als Facility Manager bent u verantwoordelijk voor 6 medewerkers (chauffeurs en administratief assistenten).

 

Inhoud

Als Facility Manager zijn uw twee voornaamste verantwoordelijkheden:

Vervoer

U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe investeringen in (elektrische) voertuigen. U staat in contact met de opvangcentra en bestudeert de haalbaarheid van de projecten vanuit technisch en financieel oogpunt.

Voor de projecten die u beheert, bent u verantwoordelijk voor het opstellen van budgetprognoses, de opvolging van het budget gedurende het jaar, het prospecteren van de markt en het opstellen van investeringsaanvragen (vervoer en accessoires) binnen de dienst Logistiek.

U stelt specifieke operationele procedures op en geeft opleidingen aan onze interne klanten.

U werkt samen met onze interne klanten om hun behoeften te definiëren en te begrijpen.

U controleert regelmatig het budget en stelt zo nodig oplossingen voor aan uw diensthoofd.

U hebt regelmatig contact met leveranciers die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied.

Logistiek van de hoofdzetel

U beheert de logistiek van de hoofdzetel en zult meteen na uw aanstelling een specifiek grootschalig project moeten beheren.

U motiveert uw medewerkers en stimuleert hen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

U bent in het bezit van een universitair diploma (licentie/master), bij voorkeur in een van de volgende gebieden: wetenschappelijk, technisch of commercieel.

U hebt een solide beroepservaring op het gebied van logistiek en teambeheer.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U bent bereid in een meertalige omgeving te werken. U hebt voldoende praktische kennis van het Frans en het Nederlands. Idealiter bent u tweetalig.

U hebt voeling met techniek.

U bent sterk in communicatie en het opstellen van teksten.

U beheerst de volgende algemene IT-tools: Windows, Outlook, Word, Excel, Powerpoint ...

 

Troeven

U hebt ervaring met overheidsopdrachten en bent op de hoogte van de relevante wetgeving.

U hebt ervaring in projectmanagement.

U hebt praktische ervaring met ISO 9001.

U hebt kennis van of ervaring met duurzame ontwikkeling.

U hebt een analytische geest en bent in staat grote hoeveelheden informatie efficiënt te verwerken en te interpreteren.

U hebt een praktische aanpak voor het oplossen van dagelijkse problemen.

Dankzij uw kennis van de materie bent u een bevoorrechte gesprekspartner van de dienst in contacten met externe belanghebbenden.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van bepaalde duur (38u/week). Met mogelijkheid op verlenging naar contract van onbepaalde duur.

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL - Hoofdzetel

Krtuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau A1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3436 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 21/08/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be.

Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, alle Nederlandstalige centra van Fedasil en dit voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Leïla Jalali (selectieverantwoordelijke) per mail leila.jalali@fedasil.be

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.