Home

ICT Progam Manager (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid.In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil werft aan: ICT Program Manager (M/V/X)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week)

Interne + externe selectie

Referentienummer: 9103-114

 

Functie

Doel

Als program manager, hebt u als opdracht om een of meerdere programma's van het IT-portfolio te beheren en toe te zien op de opvolging en het respecteren van de strategische IT-doelstellingen.

Context

U zal deel uitmaken van het team Project en Analyse binnen de dienst ICT, op de hoofdzetel van Fedasil. Deze dienst maakt deel uit van de directie Algemene diensten van Fedasil. De dienst ICT voert projecten uit voor alle dienst van het Agentschap en voor de opvangcentra van Fedasil.

 

Verantwoordelijkheden

Als Program Manager, bestaan uw taken voornamelijk uit:

 • Het programma beheren en toezien op het respecteren van de strategische doelstellingen van Fedasil en de dienst ICT in het bijzonder;
 • De Steering Committees organiseren en leiden met de sponsor en de vertegenwoordigers van de onderneming, de leveranciers en de eindgebruikers;
 • De verwachtingen beheren en zorgen voor de uitvoering van de beslissingen van de sponsor en het Steering Committee;
 • De planning en de scope van het programma beheren alsook de afhankelijkheden tussen projecten;
 • Het nodige budget ramen en beheren voor de uitvoering van het programma en instaan voor de opstelling van nota's en bestekken in geval van aankopen in het kader van het programma (binnen de reglementering van de overheidsopdrachten);
 • De projectteams aansturen en motiveren en ervoor zorgen dat de doelstellingen van het programma bereikt worden: instructies geven, de resultaten aanpassen, het geleverde werk erkennen, zijn leadership aanpassen aan de anderen, stimuleren, aanzetten tot creativiteit en proactiviteit;
 • Analyseren, evalueren en de voornaamste risico's en problemen van het programma beheren;
 • Een deel van het werk delegeren en de nodige middelen toekennen aan het project;
 • Duidelijk communiceren naar de projectteams toe, de business en uw hiërarchisch verantwoordelijke, rapporteren over de status van het programma en de voornaamste indicatoren voor de opvolging van uw programma's in de IT-portfolio bijhouden.

 

Profiel

U hebt ervaring in het beheer van programma's en/of grote projecten en hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en zijn doelgroep. Voor meer informatie, raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

U bent in het bezit van een universitair diploma (licentiaat/master).

U hebt minstens 2 jaar ervaring als Project/Program Manager IT.

 

Technische vaardigheden

Vereisten :

 • U hebt een certificaat Project Manager en ervaring in het beheer van IT-projecten;
 • U hebt kennis en ervaring inzake implementatie van methodologieën projectbeheer;
 • U hebt praktische PC-vaardigheden (Internet, Word, Excel, Powerpoint)
 • U bent Nederlandstalig/Franstalig en beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.

Troeven :

 • Agile/Scrum opleiding
 • Ervaring met Microsoft 365
 • Goede kennis van overheidsopdrachten, om de aankopen te beheren op de programma's waarvoor u verantwoordelijk bent.

 

Algemene vaardigheden

 • U beschikt over uitzonderlijke vaardigheden op het vlak van leadership, tijdsbeheer, facilitering en organisatie.
 • U bent in staat om multidisciplinaire teams aan te sturen, te motiveren en samenwerking en steun te verkrijgen van verschillende betrokken partijen om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
 • U hebt goede vaardigheden inzake menselijke relaties en inzake analyse, zoals: problemen oplossen, beslissingen nemen, onderhandelen, overtuigen, integer handelen, anderen respecteren, cliëntgericht zijn enz.
 • U bent sociaal en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • U kunt organiseren en vergaderingen van werkgroepen leiden.
 • U kunt goed samenwerken en hebt een goede teamspirit.
 • U hebt de wil en de ambitie om resultaten te behalen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • U reageert op stress- en crisissituaties door op het resultaat te focussen.
 • U hebt een goede praktische kennis van de principes van change management en u zal de cliënt begeleiden bij de overgang tijdens de uitvoering van het programma.

 

Aanbod

Wij bieden een verrijkende en stimulerende werkervaring binnen een dienst in volle ontwikkeling.

Type overeenkomst

Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38 uur/week).

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

U wordt aangeworven op niveau NA21 met een loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt tussen de € 3985 en € 4859 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien u meer wenst te weten, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques.

Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering

Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring

Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Mogelijkheid tot telewerk.

 

Wenst u te solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel? Dien uw kandidatuur uiterlijk tegen 20/11/22 voor MIDDERNACHT in door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd en bijgewerkt CV
 • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be. Voor een job in Brussel kunt u ook www.naricvlaanderen.be raadplegen.

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en in het bezit zijn van de vereiste arbeidsvergunningen. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw sollicitatiedossier (CV, motivatiebrief en diploma + eventuele gelijkstellingen en attesten). Alleen de kandidaturen die het best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. Er zal eventueel ook een tweede ronde georganiseerd worden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.