Home

Adjunct/Psycholoog (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Adjunct/psycholoog (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Poelkapelle

externe selectie

Referentienummer: 9031/264

 

Functie

Doel

Het bieden van ondersteuning op maat en kwaliteitsvolle psychosociale opvang in samenwerking met de andere diensten van het centrum. Het detecteren en het garanderen van de opvolging van de specifieke geestelijke problemen onder de bewoners, alsook het ondersteunen van de medewerkers mbt de aanpak van bewoners met een zorgbehoefte. Het uitwerken van een preventief beleid en activiteiten rond psychosociale thema’s ter ondersteuning van een positief leefklimaat in het centrum.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 235 bewoners en er werken 52 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de directie, het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de boekhouding, de buurtwerking en animatie, de opvoeders, begeleiders…

Als adjunct/psycholoog werkt u binnen de Staf, deze bestaat uit de directeur, een Adjunct jongerenwerking en de diensthoofden. (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

Inhoud

 • Je voert individuele gesprekken met de bewoners om eventuele trauma’s, problemen van geestelijke gezondheid of kwetsbaarheid te detecteren en/of te stabiliseren.
 • Je analyseert en volgt de problemen van de bewoners op en biedt hen op constructieve manier raad.
 • Je organiseert therapeutische steungroepen
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het psychosociaal dossier van de bewoners.
 • Je biedt een cliëntgerichte dienstverlening aan en bouwt een goede relatie op met de andere diensten binnen het centrum. Je ondersteunt de collega’s en geeft advies over de aanpak van bewoners met een zorgbehoefte
 • Je geeft de nodige observaties door aan de sociaal werkers/verpleegkundigen van het centrum
 • Je coördineert en onderhoudt contacten met gespecialiseerde externe structuren voor geestelijke gezondheid om toegang te hebben tot ambulante zorgen, aangepaste huisvesting of hospitalisatie.
 • Je bent lid van de staf en neemt vanuit die positie deel aan stafvergaderingen, voorbereiding van algemene vergaderingen en jaaractieplannen, voorzitten van briefingsmomenten, verzorgen van telefonische permanentie.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de herstelgerichte visie in het centrum, je neemt initiatief, denkt mee aan de uitbouw en zorgt voor de verdere implementatie en activatie.
 • Je onderneemt, omkadert en neemt deel aan preventie-activiteiten die in het centrum georganiseerd worden.
 • Je organiseert intervisies m.b.t. de bewoners
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het beleid rond psychosociale thema's (drugs en alcohol, seksueel grensoverschrijdend gedrag, automutilatie, etc).
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van één of meerdere diensten

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

U bent houder van een master/licentiaat diploma in klinische psychologie met een sterke interesse in pedagogie; of een diploma klinische orthopedagogiek;

U kunt aantonen dat u relevante (eerste) ervaring hebt in de hulpverleningssector, bij voorkeur in de geestelijke gezondheidszorg, met de doelgroep (residentiële opvang, CGG, humanitair, eerstelijns).

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een goede kennis over psychische trauma en gerelateerde problematiek.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. U bent autonoom in uw werk et u bent de trekker van dit initiatief in het kader van het algemeen belang.

U kan projecten beheren en een actieplan volgen.

U kan activiteiten inplannen en zichzelf en uw team sturen zodat deze activiteiten ook plaatsvinden

U bent oplossingsgericht.

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

U bent bereid om te leren en om u te blijven bijscholen.

U kunt u integreren in een bestaand team et u kunt u assertief opstellen.

U heeft goede redactionele en verbale communicatie vaardigheden.

U werkt op een gestructureerde manier en verzekert een kwalitatieve opvolging van de dossiers.

U kunt uw eigen prioriteiten stellen en u kunt aanpassen aan bestaande doelstellingen.

U bent stressbestendig

Troeven

U bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

U hebt interesse in de ontwikkeling van uw persoonlijke competenties en die van de teams.

U heeft kennis van het Frans, Engels en ev. andere vreemde talen.

U heeft een kennis van “omgaan met agressie”.

U heeft kennis van First Psychological Aid (PFA).

U heeft een goede kennis het geestelijk gezondheid netwerk.

 

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging naar een contract van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

OC Poelkapelle

Stadensteenweg 68

8920 Langemark-Poelkapelle

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau A11 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 3.436 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 08/07/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek. Deze zal doorgaan vanaf 11/7/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden Lien van der Wulst (selectieverantwoordelijke) : lien.vanderwulst@fedasil.be

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.