Home

Logistiek medewerker (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Logistiek medewerker niveau D (m/v/x)

Opvangcentrum Machelen

Externe selectie

Referentienummer: 9128-30

 

 

Functie

Doel

U voert logistieke taken uit binnen één of meer diensten zodat gebouwen, goederen en diensten op een correcte en efficiënte manier ter beschikking staan.

Context

Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verloopt in drie fasen (zie ook: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-nbmv). Het centrum behoort tot de tweede opvangfase. De niet-begeleide minderjarigen komen hier terecht na een begeleidingstraject van ongeveer 4 weken in een observatie- en oriëntatiecentrum.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, …

Als logistiek medewerker werkt u binnen de logistiek technische dienst, deze bestaat uit 2 logistiek medewerkers en 1 technieker.

 

Inhoud

U voert een aantal logistieke taken uit binnen het centrum (stockbeheer, wasserij en vestiaire), teneinde de netheid en hygiëne te garanderen maar ook om ervoor te zorgen dat goederen en diensten op een correcte en efficiënte manier beschikbaar zijn.

  • Voor de stock:

U stelt materiaal en logistieke diensten ter beschikking. U antwoordt op vragen, klachten en suggesties.

U beheert op een efficiënte manier de goederen en het materiaal: u selecteert, ordent en verdeelt de goederen en/of het materiaal ; u stelt inventarissen op en zorgt voor een minimumstock; u geeft de bestellingen door en volgt deze op.

U beheert de bewonersshop (verdeling van producten, beheer van de stock,…)

U bent verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de dienst; u stelt fiches en lijsten op en rapporteert aan de andere diensten.

U zorgt voor de goede uitvoering van de gemeenschapsdiensten en controleert de staat van de lokalen; u geeft uitleg en feedback en geeft ook opmerkingen in geval van onregelmatigheden.

U neemt deel aan de interne verhuizingen van meubilair.

  • Voor de wasserij:

U zorgt ervoor dat de bewoners toegang hebben tot de wasserij en geeft instructies aan de gemeenschapswerkers.

U voorziet het nodige materiaal voor de goede werking van de wasserij.

U zorgt ervoor dat de bewoners op de hoogte zijn van alle veranderingen in verband met de organisatie van de wasserij.

  • Voor de vestiaire:

U hebt toegang tot de vestiaire van de bewoners, u leidt de gemeenschapswerkers op en geeft hen instructies.

U zorgt voor de goede ontvangst van de giften, voert de selectie uit en zorgt voor de inrichting van de vestiaire.

U zorgt ervoor dat de procedure "vestiaire" toegepast wordt en door iedereen gekend is.

  • Voor infra:

U voert kleine werken uit voor het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur van het opvangcentrum.

U spoort defecten op, om eventuele pannes en problemen te voorkomen (controleren of de infrastructuur in orde is, fouten melden en de logistiek verantwoordelijke advies geven voor het herstellen van deze gebreken).

U zorgt voor het beheer van het materiaal en de machines zodat de dienst beschikt over het noodzakelijke materiaal (deelnemen aan het opstellen van aankoopdossiers, toezien op de veilige opslag van materialen en machines, de stockinventaris beheren, de machines onderhouden).

U superviseert de onderhoudswerken die de bewoners en/of derden hebben uitgevoerd.

U voert interne preventiecontroles uit.

U bent verantwoordelijk voor het onthaal en de begeleiding van externe firma's die langskomen in het centrum.

  • Voor de maaltijdbedeling

U staat in voor het bedelen van de maaltijden

U staat in voor de administratieve opvolging van de catering (tijdig maaltijden bestellen, opvolgen van de leveringen,…)

  • Voor het wagenpark

U staat mee in voor de orde en netheid van het wagenpark.

U staat mee in voor de administratieve opvolging (technische keuring, rapportage kilometerstanden, enz.) van het wagenpark.

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Geen diplomavereisten

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een logistieke functie (stockbeheer,…).

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een voldoende basiskennis van MS Office.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

U heeft kennis van HACCP

Rijbewijs type B vereist

U bent bereid om in shiften (vroege en late) te werken

Troeven

U heeft kennis van het Engels, Frans en/of andere vreemde talen

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Werk structureren: structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelvoud aan taken op een systematische manier uit te voeren.

Leren: op een formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Machelen

Bessenveldstraat 15, 1831 Diegem (Machelen)

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NDA1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 1955 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 18/08/22 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad –model 1& 2) gevraagd worden. Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Christophe mahaut, selectieverantwoordelijke (christophe.mahaut@fedasil.be)

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.