Home

Verpleegkundige (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt 

Verpleegkundigen (M/V/X)

voor een opvangcentrum in Vlaanderen of Brussel

Referentienummer: 99131-051

 

Functie

Doel

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorgen in eerste lijn, en draagt zo bij aan de gezondheid van de bewoners van een opvangcentrum, dit met aandacht voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep en met oog voor het algemene welzijn van de bewoners.

Context

Als verpleegkundige werk je binnen de medische dienst van het centrum, samen met artsen en administratief personeel. De medewerkers van de medische dienst zijn aanwezig op weekdagen tijdens de kantooruren. (meer informatie vind je op www.fedasil.be).

 

De medische dienst maakt deel uit van de algemene werking van het opvangcentrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij). Verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medisch/psychologische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

(meer informatie vind je op www.fedasil.be).

 

Inhoud

Tijdens de verpleegkundige consultaties ben je het eerste aanspreekpunt voor de bewoners voor al hun gezondheidsproblemen en -vragen en zorg je voor een correcte doorverwijzing indien nodig. Je kan hierin prioriteiten stellen.

Je doet een eerste medische intake/anamnese van elke nieuwe bewoner en inventariseert de medische problemen. Je staat in voor het opmaken, opvolgen en aanvullen van de medische dossiers.

Je zorgt voor een correcte opvolging van de vaccinaties en TBC screening die de bewoner bij aankomst krijgt.

Je verleent eerste hulp bij ongevallen en staat in voor eventuele wondzorg, medicatie voorbereidingen/verdeling, inspuitingen en andere verpleegtechnische handelingen.

Je bent een bruggenbouwer en netwerker en wil de link zijn tussen de bewoner en de arts, de externe zorgverleners en de andere diensten van het opvangcentrum.

Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers. Je assisteert en organiseert consultaties door huisartsen of externe organisaties, zoals Kind en Gezin of psychosociale dienstverlening. Je stelt je expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten en neemt actief deel aan deze momenten.

Je houdt de medische agenda bij en je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van medisch materiaal en medicatie.

Je kan meewerken aan mogelijke (gezondheids)projecten en aan opleidingen/info momenten voor medewerkers en bewoners.

 

Profiel

Je bent een enthousiaste verpleegkundige die vanuit haar/zijn persoonlijkheid, opleiding en ervaringen de skills en de drive heeft om binnen een opvangcentrum de medische dienst mede tot een vlot draaiende en fijne werkomgeving te maken. Je houdt hierbij rekening met de dynamiek van je team.

Je bent stress bestendig en kan goed probleemoplossend denken en handelen.

Je bent in staat om autonoom te functioneren en beslissingen te nemen binnen je opdracht van verpleegkundige. Je kan hierin prioriteiten stellen en goed je grenzen afbakenen.

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma of brevet in de verpleegkunde (of verloskunde).

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet je diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin je wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel…

 

Extra troeven

Je hebt ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Onderteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden

 

Plaats van tewerkstelling

Een opvangcentrum van Fedasil in Vlaanderen of Brussel.

Voor meer info over de locaties van de verschillende opvangcentra: raadpleeg www.fedasil.be

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto €2537 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 30/09/2022

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zo snel mogelijk zullen plaatsvinden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer janoek.bosschaerts@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.