Home

Diensthoofd voor de Sociale dienst (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Diensthoofd voor de Sociale dienst (m/v/x)

Opvangcentrum Machelen

Interne en externe selectie

Referentienummer: 9128-23

 

Functie

Doel

U bent diensthoofd van de sociale dienst in het opvangcentrum. U begeleidt uw team tot het behalen van doelgerichte resultaten. U steunt uw personeelsleden bij de ontwikkeling van hun professioneel parcours.

Context

Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verloopt in drie fasen (zie ook: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-nbmv). Het centrum behoort tot de tweede opvangfase. De niet-begeleide minderjarigen komen hier terecht na een begeleidingstraject van ongeveer 4 weken in een observatie- en oriëntatiecentrum.

Het centrum heeft een capaciteit van 51 bewoners en er werken een 30-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, …

Als diensthoofd sociale dienst bent u verantwoordelijk voor de sociale dienst, deze bestaat uit sociaal werkers en sociaal begeleiders en een verpleegkundige.

Inhoud

Je stelt doelen op, verdeelt de taken en gaat op zoek naar de prioriteiten in samenwerking met de directie. Je stelt een operationeel plan op met procédures en een vademecum. Je bent verantwoordelijk voor de goede administratieve werking in het centrum.

Je motiveert, coacht en evalueert de teamleden. Je bent beschikbaar voor de teamleden bij vragen en problemen.

Je waakt over de goede interne communicatie van de dienst, u organiseert op regelmatige basis teamoverleg. Je zorgt ervoor dat zowel het arbeidsreglement als de deontologische code gerespecteerd wordt door jezelf en je medewerkers.

Je waakt over de kwaliteit van het werk van je team, over het behalen van de resultaten van je medewerkers en over het respect voor de richtlijnen en de gedragsregels in lijn met de missie van het centrum.

Je zorgt ervoor dat je team de bewoners duidelijke en neutrale informatie geeft m.b.t. het functioneren van het centrum, het recht op sociale hulp, de asielprocedure, hun verschillende actiemogelijkheden en de consequenties daarvan. Op deze manier helpen we hen ertoe in staat te zijn op een autonome manier beslissingen te nemen.

Je volgt het team op in hun ondersteuning van de bewoners op administratief vlak in hun procedure en doet dat systematisch en adequaat (voorbereiding en opvolging van dossiers, ondersteuning bij slecht nieuwsgesprekken, informatie-uitwisseling met interne en externe diensten, …). Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van complexe dossiers en legt de contacten met de verschillende externe partners (Voogden, jeugdhulp,..).

Je doet de nodige pedagogische opvolging bij incidenten of conflicten.

Je zorgt voor een goede werking tussen je eigen dienst en de andere diensten in het centrum. U neemt deel aan het multidisciplinair overleg. Je stelt zelf nieuwe opportuniteiten voor aan de directie. Je bent lid van de staf en neemt hiervoor de nodige verantwoordelijkheden op.

Je houdt een overzicht over het parcours van de niet-begeleide minderjarigen en organiseert transfers zodat de doorstroom optimaal is.

Je bent in beurtrol bereikbaar buiten de werkuren voor noodgevallen (incidenten, multidisciplinaire problemen,..).

Je zorgt voor een klimaat van vertrouwen om bij te dragen aan het algemeen welzijn van de bewoners en aan het voorkomen van psychosociale problemen. Je zorgt ervoor dat de pedagogische visie rond herstelgericht werken en nieuwe autoriteit gedragen wordt door het team

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk.

Je hebt relevante professionele ervaring in het leiden van een team.

Je hebt relevante professionele ervaring in maatschappelijke hulpverlening met betrekking tot NBMV.

Je hebt een goede kennis van het doel van een OOC bij Fedasil en je hebt ervaring met het 1e onthaal.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt kennis van monitoring

Je hebt een kennis van het Frans.

Je bent bereid om in een shiften systeem te werken (vroege, dag en late shift en weekenden van 12u)

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt kennis over de programma’s Résident en Match-it.

Een praktische kennis van het Engels en/of andere vreemde talen strekt eveneens tot de aanbeveling.

Je bent vertrouwd met de Herstelgericht Werken-visie.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging.. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Bessenveldstraat 15

1831 Diegem (Machelen)

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.438 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je je in het gezochte profiel? Solliciteer tegen ten laatste 20/05/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.