Home

Verpleegkundige (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een Verpleegkundige (M/V/X)

Voor het opvangcentrum van Neder-Over-Heembeek

Interne en Externe Selectie // Referentienummer: 9026-197

 

Functie

 

Doel

Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het team van medewerkers binnen de medische dienst. Je leidt het team om de vooropgestelde resultaten te behalen en je ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Je staat in voor de gezondheid van de bewoners en dit met oog voor de specifieke kenmerken en diversiteit van de doelgroep.

 

Context

Het OOC van Neder-over-Heembeek is een van de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Er is plaats aan 80 NBMV. Het centrum biedt een eerste opvang aan minderjarige vreemdelingen die in ons land aankomen zonder familie. Na enkele weken observatie, worden de minderjarigen naar een andere structuur doorgestuurd, in een aangepaste opvangplaats.

Je werkt rechtstreeks onder de centrumdirecteur. Je werkt nauw samen met ongeveer 45 personeelsleden die instaan voor de goede werking. Het centrum voorziet niet enkel de dagelijkse basisvoorzieningen (bed, bad, brood) maar de minderjarigen krijgen er ook maatschappelijke begeleiding, juridische bijstand en medische en psychologisch opvolging.

De personeelsleden zorgen voor de begeleiding van de bewoners en hebben een heel uitgebreid takenpakket en beschikken over verschillende profielen. Samen bemannen ze alle diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de technische en logistieke dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding...

Voor meer informatie kan je onze website raadplegen: www.fedasil.be 

 

Inhoud

 

De personeelsleden zien toe op de begeleiding van de minderjarigen: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de technische en logistieke dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie,...

Je houdt de medische klachten bij volgens de standaard meldingen, u doet de preselectie van patiënten, u dient de voorgeschreven medische behandeling en verzorging toe.

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en het bijwerken van de medische dossiers en betaalt de medische facturen.

Je zorgt samen met de dienst Financiën voor efficiënte procedures voor de facturatie.

Je dient de eerste verzorging toe, organiseert opleidingen inzake preventie en andere voor de bewoners en het personeel.

Je organiseert afspraken met de externe gezondheidszorgverstrekkers en volgt van nabij de medische agenda.

Je neemt deel aan de consultaties bij de huisartsen of de externe instanties zoals Kind en Gezin, in het kader van de psychosociale prestaties stel je jouw expertise ter beschikking tijdens interne en externe overlegmomenten.

Je ziet toe op de correcte verdeling en toediening van medicatie en bent verantwoordelijk voor de stock en de bestelling van materiaal.

Je organiseert de begeleiding en het vervoer van de patiënten. Je overlegt met de andere diensten binnen het centrum.

Je organiseert de supervisie van de sessies rond gezondheidsvoorlichting die jouw team aanbiedt.

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be )

 

Diploma en ervaring

Je hebt een bachelor/graduaat verpleegkunde.

Je hebt goedkeuring van de FOD Volksgezondheid en laat je diploma goedkeuren door de provinciale gezondheidscommissie van het gewest waar je wil werken.

Je hebt een eerste professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je kent de medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je hebt interesse/feeling voor de multiculturele doelgroep, bestaande uit kwetsbare personen.

Je hebt basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Troeven

Je bent gewend om te werken in een multidisciplinaire omgeving.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen. Je hebt ervaring en/of een opleiding inzake volksgezondheid.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgerichtheid: klantgericht handelen: interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: zijn eigen ontwikkeling actief plannen en ontwikkelen in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities, zich vragen durven stellen over de eigen werking in functie van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren op een gerichte manier en informatie op een kritische manier beoordelen.

Problemen oplossen: problemen zelfstandig kunnen behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen uitwerken.

ONDERSTEUNING BIEDEN aan de collega's en hen BEGELEIDEN, door op te treden als een te volgen voorbeeld en hen te helpen bij hun dagelijks werk.

OMGAAN MET STRESS: door te focussen op het resultaat, door je emoties onder controle te houden en door constructief om te gaan met kritiek.

 

 

Aanbod

Type arbeidsovereenkomst

Voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (38u/week). 6 maanden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Neder-Over-Heembeek

Bruynstraat 11

1120 Neder-Over-Heembeek

T 02/266.48.21

info.noh@fedasil.be

 

Salaris

Je wordt aangeworven op niveau B1 met een loonschaal die voor jouw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.438 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien je meer informatie wenst, raadpleeg www.fedweb.be 

 

Voordelen

Flexibel uurrooster en 26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques.

Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.

Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering.

 

 

Zin om te solliciteren?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 02/02/2022 om MIDDERNACHT door het formulier in te vullen CVwarehouse op www.fedasil.be

 

Om jouw kandidatuur in overweging te nemen moeten bij jouw sollicitatie de volgende documenten zitten:

  • een motivatiebrief met vermelding van de bovenstaande referentie van de vacature
  • een gedetailleerd CV (om de academische vereisten en jouw ervaring te evalueren)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland behaald werd, moet u een gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen. Voor meer informatie, raadpleeg de website in verband met de gelijkstelling van diploma's: https://www.naricvlaanderen.be/

De kennis van het Nederlands

Indien je jouw diploma in een andere taal hebt behaald dan de taal waarvoor u wenst te solliciteren, moet je om te worden aangeworven in deze functie, beschikken over het taalcertificaat artikel 7, het examen grondige kennis van het Nederlands georganiseerd door Selor. Gelieve dit attest bij jouw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een attest model 2 wordt gevraagd voor de functies op de dienst NBMV.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaturen die best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een eventuele schriftelijke test en een selectiegesprek. De datum van de test zal later meegedeeld worden. Een gesprek en eventueel een praktische proef zullen uitmaken of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten van de functie. De contactgegevens van kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie worden bijgehouden om een wervingsreserve op te stellen. Deze reserve kan gebruikt worden voor alle soorten arbeidsovereenkomsten, alle Franstalige centra van Fedasil en voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Het aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur is beperkt (met inbegrip van de vervangingscontracten) tot vier over een periode van 2 jaar. De medewerkers die zich in deze situatie bevinden, mogen zich niet meer kandidaat stellen om deel te nemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervangingscontract. Ze mogen niet meer aangeworven worden met een vijfde tijdelijk contract.

Alle aanvullende informatie kan verkregen worden bij Hachimiya AHAMADA: hachimiya.ahamada@fedasil.be (selectieverantwoordelijke)

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.