Home

Fases en actoren

De vluchtelingen die geselecteerd zijn voor hervestiging in België volgen een procedure bestaande uit verschillende fases waarbij internationale en nationale partners betrokken zijn.

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (HCR) bepaalt welke vluchtelingen aan de voorwaarden voor hervestiging voldoen. Op basis van hun kwetsbaarheid, selecteert het HCR de vluchtelingen en legt het hun dossier voor aan België.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) organiseert een selectiemissie naar het eerste asielland en voert daar interviews uit met vluchtelingen. Op basis van het interview en andere elementen van het dossier, stuurt het CGVS een advies naar de Minister bevoegd voor asiel en migratie. Fedasil voert een medische screening uit, die geen invloed heeft op de beslissing. De Minister geeft het uiteindelijke akkoord en levert instructies voor de afgifte van de nodige reisdocumenten aan de geselecteerde vluchtelingen.

3

Fedasil, met de logistieke steun van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), is verantwoordelijk voor de organisatie van BELCO, de Belgische culturele oriëntatie. Het doel van BELCO is om vluchtelingen voor hun vertrek te informeren en hen te helpen om beter met hun verwachtingen om te gaan. Fedasil behandelt gedurende meerdere dagen een reeks thema's (school, tewerkstelling, normen en waarden, reis, ...) en voert individuele gesprekken met vluchtelingen om de opvang in België voor te bereiden.

4

Nadat Buitenlandse Zakenen de ambassades ter plaatse de nodige documenten hebben verkregen via de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), verlaten de vluchtelingen het land waar ze verblijven. IOM reserveert de vluchten, voert de laatste medische onderzoeken uit en begeleidt de vluchtelingen vanaf hun vertrek tot hun aankomst in België, ook bij de immigratie- en douaneformaliteiten.

5

Bij aankomst worden de vluchtelingen opgevangen in een van de vier centra van Fedasil die gespecialiseerd zijn in de opvang van hervestigde personen: Sint-Truiden, Pondrôme, Florennes en Kapellen. Het verblijf in het centrum duurt ongeveer 6 weken en geeft toegang tot materiële hulp en een opvangprogramma aangepast aan hun behoeften. Tijdens dit verblijf dienen vluchtelingen officieel een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Aangezien hun dossier al een positief advies kreeg van het CGVS, krijgen ze snel het vluchtelingenstatuut.

6

Na hun verblijf in het centrum worden de hervestigde vluchtelingen opgevangen in een lokaal opvanginitiatief (ILA) in een Belgische gemeente. ILA's zijn woningen die ter beschikking worden gesteld van asielzoekers of erkende vluchtelingen en worden beheerd door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's). Hervestigde personen hebben het recht om daar zes maanden te verblijven en krijgen daar maatschappelijke steun. Tijdens deze overgangsfase brengen ze hun administratie in orde, zoeken ze naar een privéwoning en beginnen zij met hun integratieproces.

7

Van zodra de vluchtelingen een privéwoning hebben gevonden, verlaten ze het LOI en kunnen zij hun meer zelfstandige leven beginnen, met de steun van de klassieke partners die hulp en integratiesteun verlenen.

Om het integratieproces van hervestigde vluchtelingen te vergemakkelijken, volgt Fedasil de uitvoering op van de overeenkomsten met twee specifieke partners:

De OCMW’s

Elk OCMW dat een LOI beheert waar hervestigde vluchtelingen worden opgevangen, kan een partner worden in het hervestigingsprogramma door deze vluchtelingen onderdak te bieden in dezelfde gemeente, maar buiten het opvangnetwerk. In dit geval verbindt het OCMW zich ertoe om gedurende minstens 12 maanden op maat gesneden en intensieve sociale ondersteuning te bieden om het integratieproces te vergemakkelijken (doorverwijzen naar taalcursussen, integratietrajecten, socio-professionele integratiediensten, enz.)

In dit geval wordt het OCMW een zelfstandige hervestigingsoperator: het ondersteunt de duurzame integratie van vluchtelingen die in een Belgische gemeente worden hervestigd. Deze aanpak maakt deel uit van de lokale verankeringsvisie die Fedasil promoot.

Caritas

De ngo Caritas ontwikkelt een pilootproject bestemd voor de Syrische vluchtelingen die onlangs in België zijn aangekomen via hervestiging. In dit verband beheert Caritas, onder leiding van Fedasil:

  • De organisatie van workshops onder de vorm van interactieve groepssessies over bepaalde psychosociale thema’s en burgerzin;
  • Een online platform waar vluchtelingen betrouwbare informatie in hun taal krijgen en uitwisselen;
  • De uitbouw van een netwerk van ambassadeurs bestaande uit voormalige hervestigde personen.


Hebt u vragen over de selectie van hervestigde vluchtelingen en internationale bescherming of vragen over specifieke dossiers? Contacteer het CGVS via resettlement@ibz.fgov.be.

Hebt u vragen over de transfer naar België en de opvang van hervestigde vluchtelingen? Contacteer ons via resettlement@fedasil.be.

Bent u een vluchteling, bevindt u zich buiten België en hebt u vragen over hervestiging in ons land? Contacteer het HCR in het land waar u zich bevindt. Fedasil bepaalt niet welke personen in aanmerking komen voor hervestiging.