Home

Conex, een netwerk van partners

Binnen het project Conex wil Fedasil verschillende actoren binnen het Belgische migratielandschap verbinden, of liever connecteren. Conex is een netwerk van partners die allen hetzelfde doel nastreven: migranten zonder wettig verblijf correct informeren en toeleiden naar professionele begeleidingsdiensten.

Conex informeert en oriënteert

Alle migranten, ongeacht hun wettelijke status, hebben het recht op juiste en actuele informatie. Pas als zij goed geïnformeerd zijn over alle mogelijkheden, kunnen zij nadenken over de meest duurzame manier om hun toekomst vorm te geven, hier of in hun land van herkomst.

Bijgevolg hebben migranten zonder wettig verblijf ook het recht op informatie over basisdienstverlening rond uiteenlopende thema’s: psychosociaal, administratief, juridisch, professioneel, materieel, medisch, cultureel, maar eveneens inzake het vrijwilligeterugkeerprogramma.

Conex bouwt bruggen

Om dit recht te waarborgen, bouwt Conex een partnernetwerk uit dat de betrokken actoren op verschillende niveaus met elkaar verbindt: migranten zonder wettig verblijf, begeleidingsdiensten, Conex-partners en Fedasil.

Fedasil coördineert de Conex-partners – IOM en Caritas, maar ook een vijftal grote steden: Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Charleroi - en organiseert regelmatig overlegmomenten waarbij er nieuwe inzichten en goede praktijken worden uitgewisseld.

Deze Conex-partners met wie Fedasil een structurele samenwerking heeft, sturen op hun beurt dan weer de verschillende begeleidingsdiensten aan die actief zijn binnen hun eigen regio. Zij brengen deze begeleidingsdiensten en -organisaties in kaart en faciliteren onderlinge samenwerkingen. Bovendien zorgen zij ervoor dat deze instanties goed geïnformeerd zijn over alle mogelijke opties, trajecten en programma’s.

Pas als deze lokale diensten over juiste en actuele informatie beschikken, kunnen zij migranten zonder wettig verblijf correct informeren, begeleiden en doorverwijzen indien nodig.

Maakt u deel uit van een lokale organisatie die migranten ondersteunt en wilt u het partnernetwerk in uw regio verder helpen uitbouwen? Neem dan zeker contact op met de bevoegde dienst in uw stad of gemeente, of contacteer Fedasil via info@fedasil.be!