Home

Verbeterpunten voor de opvang in Jalhay

04/06/2021
Camping Spa d'Or
Fedasil deed een onderzoek naar het opvangcentrum voor asielzoekers in Jalhay. De uitbater van het centrum, de firma Svasta, verleende zijn volledige medewerking.

Op 1 juni 2021 nam de directie van Fedasil kennis van een intern rapport over de kwaliteit en de organisatie van de opvang in het opvangcentrum voor asielzoekers in Jalhay (Luik).

Op basis van dit rapport werden maatregelen ter verbetering gevraagd aan de firma Svasta. Fedasil voorziet de komende weken in een strikte opvolging van de situatie.

Ter herinnering: afgelopen april startte Fedasil een onderzoek naar aanleiding van een kritisch artikel van het Luikse collectief Migration Libres over de opvang in het centrum, dat Svasta uitbaat op vraag van Fedasil.

Bezoek aan het centrum

Fedasil ondernam onmiddellijk de nodige stappen en vroeg uitleg aan de privépartner Svasta over de beschuldigingen van het Luikse collectief. Op hetzelfde moment voerden teams van Fedasil enkele bezoeken uit aan het centrum in Jalhay en spraken ze met de directie en het personeel van het centrum en de bewoners. Het team van Svasta verleende zijn volledige medewerking aan deze bezoeken en gesprekken.

Verbeterpunten

Het onderzoek bracht enkele verbeterpunten aan het licht in het centrum, zonder echter de overeenkomst met Svasta in vraag te stellen.

Fedasil vroeg onder meer aan de privépartner om te voorzien in een versterking van het personeel (24/24u en 7/7d) en om de tarieven die gehanteerd worden voor het zakgeld en gemeenschapsdiensten aan te passen. Svasta moet ook voorzien in activiteiten voor de bewoners in het centrum - met name voor de kinderen – en de informatie aan de bewoners verbeteren.

Svasta had al verschillende acties ondernomen na de kwaliteitsaudit die Fedasil in maart had uitgevoerd (en dus voor de publicatie van het artikel van het collectief Migration Libres). Zo werd er bijvoorbeeld geen enkele gemeenschapsdienst meer uitgevoerd buiten het centrum van Jalhay.

Op basis van dit onderzoek, de audit en de andere bezoeken aan het centrum, heeft Fedasil geen inbreuken vastgesteld op vlak van de  huisvestiging in het opvangcentrum. Ook is er geen enkele indicatie die erop wijst dat de bewoners zich verplicht voelden om gemeenschapsdiensten uit te voeren in het centrum. En ook al verliep de medische begeleiding niet optimaal tijdens de opstart van het centrum, vandaag kan Fedasil vaststellen dat deze begeleiding momenteel beantwoordt aan de bepalingen van het lastenboek.

Fedasil hecht een groot belang aan de kwaliteit van de geboden begeleiding - ongeacht het opvangcentrum of de opvangpartner. Om deze kwalitatieve opvang te garanderen, heeft Fedasil aan Svasta een globaal actieplan gevraagd - wat de sereniteit moet doen terugkeren in het beheer van het opvangcentrum Spa d’Or in Jalhay.

Privépartner? Fedasil doet soms een beroep op de privésector om op korte termijn extra tijdelijke opvangcapaciteit te creëren wanneer de bestaande opvangcapaciteit niet volstaat, zoals tijdens een asielcrisis, dit zodat alle nieuwkomers kunnen rekenen op opvang. Dat gebeurt telkens via een overheidsopdracht, en mits akkoord van de federale regering.

In het kader van een dringende overheidsopdracht die Fedasil publiceerde in 2020, stelde de firma Svasta de opvang voor van asielzoekers op de camping Spa d’Or in Jalhay, tot dan beheerd door het Croix-Rouge. De offerte werd goedgekeurd door de federale overheid in juli 2020. De camping Spa d’Or biedt opvang voor 260 personen en wordt beheerd door Svasta sinds oktober 2020. De overeenkomst met Svasta geldt voor een duur van 12 maanden, met een mogelijke verlening van maximum 6 maanden.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel 27.300 opvangplaatsen, verdeeld over 78 collectieve opvangcentra (waarvan er 4 beheerd worden door privépartners) en individuele opvang georganiseerd door de OCMW’s en verenigingen.