Home

Studie over de noden van kwetsbare personen

06/12/2018
Fedasil publiceert zijn studie over de opvang van kwetsbare personen.

Hoe vang je kwetsbare verzoekers om internationale bescherming zodanig op dat je rekening houdt met hun specifieke noden? Op deze moeilijke vraag die opvangactoren dagelijks bezighoudt, bestaat geen eenvoudig antwoord. Fedasil startte in 2015 met een onderzoek naar kwetsbare personen met specifieke noden binnen het opvangnetwerk. Deze studie werd nu afgerond en is hier in bijlage terug te vinden.

Doel studie

Deze studie bekijkt hoe kwetsbaarheid in de praktijk gedefinieerd en geïdentificeerd wordt door de terreinmedewerkers en hoe de opvang georganiseerd wordt. Het doel is om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop Fedasil en zijn partners in de praktijk reageren, in het bijzonder op de vereisten van de Belgische en Europese wetgeving, om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van aanvragers van internationale bescherming

Inhoud van het rapport

Het eerste hoofdstuk is inleidend en schetst de juridische, politieke en institutionele krijtlijnen waarbinnen het eigenlijke beleid ten aanzien van kwetsbare personen tot stand komt. Het tweede hoofdstuk vormt de kern van het empirisch onderzoek en bestaat uit een bespreking van de drie centrale thema’s van kwetsbaarheid (definitie, identificatie, opvang). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de ervaringen van de terreinmedewerkers, die uitvoerig geïllustreerd wordt aan de hand van citaten. Het derde hoofdstuk sluit de studie af vanuit de tegenstelling tussen twee perspectieven, namelijk de beheersing van de kwetsbaarheid en de begeleiding van de kwetsbaarheid.