Home

Studie over de noden van kwetsbare personen

06/12/2018
Fedasil publiceert zijn studie over de opvang van kwetsbare personen.

Hoe vang je kwetsbare verzoekers om internationale bescherming zodanig op dat je rekening houdt met hun hun specifieke noden? Op deze moeilijke vraag die opvangactoren dagelijks bezig houdt, bestaat geen eenvoudig antwoord. Fedasil startte in 2015 met een studie naar kwetsbare personen met specifieke noden binnen het opvangnetwerk. Deze studie werd nu afgerond en is hier in bijlage terug te vinden.

Doel studie

Deze studie bekijkt de wijze waarop kwetsbaarheid in de praktijk gedefinieerd, geïdentificeerd en benaderd wordt door terreinmedewerkers. De doelstelling is een beter begrip te ontwikkelen van de wijze waarop Fedasil en haar partners invulling geven aan de vereiste van de Belgische en Europese wetgeving om tegemoet te komen aan specifieke noden van verzoekers om internationale bescherming.

Inhoud van het rapport

Het eerste hoofdstuk is inleidend en schetst de juridische, politieke, en institutionele krijtlijnen waarbinnen het eigenlijke beleid ten aanzien van kwetsbare personen tot stand komt. Het tweede hoofdstuk vormt de kern van het empirisch onderzoek en bestaat uit een bespreking van de drie centrale thema’s van kwetsbaarheid (definitie, identificatie, zorg). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de perceptie van terreinmedewerkers, die uitvoerig geïllustreerd wordt aan de hand van citaten. Het derde hoofdstuk concludeert de studie vanuit de confrontatie tussen een beheers- en begeleidingsperspectief op kwetsbaarheid.