Home

Fedasil, EU en opvang

Op wetgevend niveau bepaalt de Opvangrichtlijn de minimale normen op Europees niveau met betrekking tot de opvang van verzoekers om internationale bescherming. In het verleden kenden de lidstaten verschillende en soms ontoereikende systemen. De nieuwe Opvangrichtlijn, goedgekeurd door het Europees Parlement op 12/06/2013, beoogt betere en meer geharmoniseerde normen binnen de Europese Unie. Voor meer informatie over de Opvangrichtlijn, kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Fedasil is betrokken bij de operationele en ondersteunende missies van het Europees Agentschap voor Asiel (EUAA) binnen de Europese Unie (in Griekenland en Italië bijvoorbeeld) en daarbuiten. Het Agentschap is ook een actief lid van het EUAA netwerk of Reception Authorities.

EUAA: naar een gemeenschappelijk Europees beleid

Het Europees Agentschap voor Asiel (EUAA), het vroegere EASO, opgericht op 19 mei 2010, is een agentschap met hoofdzetel in Malta dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees beleid inzake internationale bescherming.  De opdracht van EUAA bestaat erin om: 

  • de praktische samenwerking tussen lidstaten te ontwikkelen door uitwisseling van informatie over de landen van herkomst en de opleiding van agenten te vergemakkelijken.
  • steun te verlenen aan staten die onder bijzondere druk staan, met de aanleg van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de coördinatie van expertenteams.
  • bij te dragen tot de uitbouw van het gemeenschappelijk Europees beleid door de uitwisseling van goede praktijken, door elk jaar een rapport op te stellen over de situatie binnen de EU, en door handleidingen en procedures uit te geven om de EU-instrumenten beter te benutten.

Fedasil draagt met haar expertise bij tot de operationele en ondersteunende activiteiten die EUAA ontwikkelt en coördineert. Zo werden teams van experts naar Bulgarije, naar Cyprus, naar Griekenland en naar Italië gestuurd om bij te dragen aan de invoeren van de noodplannen en ondersteuning die EUAA heeft ondertekend met de nationale overheden. Anderen worden naar Malta gestuurd waar ze deelnemen aan de oprichting van opleidingsmodules of aan de redactie van referentiedocumenten voor de Europese opvangagentschappen.

Naar de website van EUAA

EUAA Network of Reception Authorities

In 2011 werd het European Platform of Reception Agencies (EPRA) opgericht op initiatief van Fedasil en andere nationale agentschappen die instaan voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Gedurende verschillende jaren was Fedasil verantwoordelijk voor de coördinatie, met de steun van het Fonds Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Via dit overlegplatform wenst Fedasil de uitwisseling te stimuleren van strategische informatie op managementniveau en een doeltreffend, efficiënt en goed onderbouwd opvangbeleid na te streven voor de verzoekers om internationale bescherming in België en in Europa. Zo draagt Fedasil bij tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees systeem.

In 2016 hebben EPRA en EASO samen de voorwaarden bepaald voor een overgangsfase in 2017 en 2018, waar de activiteiten van EPRA geleidelijk aan geïntegreerd zouden worden binnen EASO. EPRA zou EASO steun bieden bij het uitwerken van nieuwe activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen, alvorens definitief op te houden eind 2018.