Home

Hervestiging

Hervestiging in 2019

In 2019 zijn 233 vluchtelingen aangekomen in België in het kader van het hervestigingsprogramma. Ze zijn Syriërs vanuit Libanon, Turkije en Jordanië.

Historiek

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 3.284 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 2.890 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen.

  • 2013: 100 vluchtelingen, vooral Burundezen en Congolezen die in vluchtelingenkampen in Tanzanië en Burundi verbleven; 
  • 2014: 34 vluchtelingen (Syrische vluchtelingen in Turkije);
  • 2015: 276 vluchtelingen waarvan de meerderheid Syrische vluchtelingen in Libanon en Congolese vluchtelingen in Burundi;
  • 2016: 452 vluchtelingen waarvan de meerderheid Syrische vluchtelingen in Libanon en Turkije;
  • 2017: 1.191 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije, Libanon, Jordanië en Irak, en 118 Congolese vluchtelingen vanuit Oeganda;
  • 2018: 802 Syrische vluchtelingen uit Libanon, Turkije en Jordanië; 34 Congolese vluchtelingen uit Oeganda en 43 Eritrese en Somalische vluchtelingen uit Niger;
  • 2019: 233 Syrische vluchtelingen uit Libanon, Turkije en Jordanië.

Meer weten

De stappen van hervestiging

Bij hervestiging zijn verschillende nationale en internationale partners betrokken, die elk op hun manier instaan voor de begeleiding van hervestigde vluchtelingen.

In een eerste fase zal UNHCR (Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties) vluchtelingen identificeren die voldoen aan de voorwaarden voor hervestiging. In functie van de Europese prioriteiten worden vluchtelingen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor België.

Daarna gaat het CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) naar het land van eerste opvang voor selectiegesprekken met deze vluchtelingen. De selectie van de vluchtelingen gebeurt op basis van de criteria uit de Conventie van Genève.

Vóór hun vertrek ontmoeten de vluchtelingen medewerkers van Fedasil (Agentschap voor de opvang van asielzoekers in België) die infosessies geven en hen voorbereiden op hun vertrek naar België. Fedasil krijgt hiervoor hulp van het lokale bureau van IOM (Internationale Organisatie voor Migratie).

De praktische organisatie van de reis gebeurt ook door IOM. Met hulp van Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassades zorgen zij voor het boeken van zowel lokale als internationale vluchten, voor reisbijstand bij vertrek, transit en aankomst, inclusief het faciliteren van immigratie- en douaneformaliteiten in samenwerking met de Belgische autoriteiten.

Bij hun aankomst in België dienen de vluchtelingen een verzoek om international bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze fase is een formaliteit aangezien hun dossier al gekend is en ze reeds een positief advies hebben gekregen van het CGVS. De vluchtelingen krijgen zo snel mogelijk hun statuut.
In eerste instantie krijgen de vluchtelingen een opvangplaats in federale opvangcentra van Fedasil in Sint-Truiden, Pondrôme, Florennes of Kapellen. Dit eerste verblijf duurt zo'n 6 tot 7 weken. Tijdens deze fase worden alle papieren van de vluchtelingen in orde gemaakt (vluchtelingenattest en bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister). Dankzij het verblijf in een centrum hebben vluchtelingen ook rechtstreeks en snel toegang tot gespecialiseerde sociale en medische diensten. Bovendien bereidt elk centrum een startprogramma voor waarin onder andere taallessen zijn voorzien.

Na het verblijf in een collectief opvangcentrum, vertrekken de hervestigde vluchtelingen naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) in een gemeente. Daar mogen zij zes maanden verblijven. Conform het nieuwe opvangmodel zijn deze lokale opvanginitiatieven plaatsen die ter beschikking worden gesteld van erkende vluchtelingen (in dit geval dus de hervestigde vluchtelingen). Ze worden beheerd door OCMW's.

Een OCMW dat hervestigde vluchtelingen opvangt in een LOI, kan zich ook kandidaat stellen om daarna mee naar huisvesting te zoeken voor de vluchtelingen en hen gedurende een jaar te begeleiden. In dat geval wordt het OCMW een volwaardige operator in het proces van hervestiging: ze zorgen voor hulp bij de integratie en voor sociale begeleiding van de vluchtelingen.

Informatie voor de OCMW's

Een OCMW dat hervestigde vluchtelingen opvangt in een LOI, kan zich kandidaat stellen om daarna ook buiten het opvangnetwerk huisvesting te zoeken voor de vluchtelingen en hen gedurende een jaar te begeleiden. In dat geval wordt het OCMW een volwaardige operator in het proces van hervestiging: ze zorgen voor hulp bij de integratie en voor sociale begeleiding van de vluchtelingen.

Meer weten

Contact

Voor vragen over de selectie van hervestigde vluchtelingen en de procedure van internationale bescherming kan u terecht bij het CGVS via resettlement@ibz.fgov.be.
Voor vragen over de transfer naar België, de opvang en de integratie van hervestigde vluchtelingen kan u terecht bij het CGVS via resettlement@fedasil.be.