Home

COORDINATOR SOCIALE DIENST M/V/X

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Coördinator sociale dienst (m/v/x)

Aanmeldcentrum

Interne en externe selectie

Referentienummer: 9007- 627

 

 

Context

 

Het Aanmeldcentrum (AMC) was opgericht in december 2018. De missie van het centrum is het zorgen voor het eerste onthaal van de Vragers van Internationale Bescherming (VIB). De identificatie wordt uitgevoerd door Dienst Vreemdelingenzaken. Het Aanmeldcentrum heeft een capaciteit van 800 bewoners en bestaat uit meer dan 240 personeelsleden.

Het Aanmeldcentrum bestaat uit twee operationele afdelingen: “Dispatching” en de afdeling “Ontvangst & Oriëntatie (O&O)”. De personeelsleden in de afdeling Ontvangst & Oriëntatie verzekeren de omkadering van de bewoners tijdens het aankomsttraject. Het aankomsttraject bestaat uit een kort verblijf inclusief materiële hulpverlening en identificatie van de belangrijkste sociale, medische en psychosociale noden van de verzoekers van de VIB op korte termijn met als doel ze te kunnen laten doorstromen naar een opvangcentrum van tweede fase voor een langere verblijf.

Je zal verantwoordelijk zijn voor een team dat bestaat uit sociaal werkers en begeleiders (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

In de huidige situatie is er een tekort aan tweede fase plaatsen waardoor de doorstroom van de VIB heel traag verloopt en het verblijf van de residenten in het AMC gemiddeld twee maanden kan zijn. Dit vraagt aanpassingen in het aanpak van alle diensten.

Recent werd er een Aankomstdepartement opgericht. Het AMC is een belangrijk component van dit departement naar andere structuren zoals een aantal eerste fase centra en het Info Point Bordet.

Het Aankomstdepartement heeft een tweejaarlijks management plan. Een van de strategische projecten van dit plan is het consolideren van de procedures in het AMC. Het consolideren van een sociaal pakket is een prioriteit binnen dit project.

Er zijn momenteel vier sociale diensten die verschillende profielen (alleenstaande mannen, families, onbegeleide minderjarigen…) onthalen.

De coordinator van de sociale dienst rapporteert naar de Adjunct Directeur Operaties van het AMC_O&O. Hij is verantwoordelijk van één van de vier sociale diensten en is de back van de drie andere sociale diensten.

 

Functie

Doel

 

Werken voor Fedasil is werken met mensen. Onze teams in het Aanmeldcentrum zorgen voor de basisbehoeften van de bewoners en bieden sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding.

 

Ons basisdoel is het verzekeren van een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor onze bewoners, in lijn met de missie van het AMC.

 

De sociale dienst bevindt zich in de afdeling AMC_O&O en biedt op een menswaardige manier sociale begeleiding aan onze bewoners tijdens hun tijdelijk verblijf in ons transitcentrum.

 

Binnen dit kader, heb je de dagelijkse leiding van een team van 10 tot 15 personen (sociaal werkers en sociaal begeleiders). Je organiseert de opvang van asielzoekers in de in jouw dienst toebehorende kamers en volgt het aanmeldtraject en het psychosociale welzijn van de bewoners nauwgezet op.

Als lid van de middle management en leiderschapsgroep van het AMC_O&O ben je een belangrijke schakel tussen de visie en het uitwerken van de strategische prioriteiten op het terrein.

Een efficiente en eerlijke dienstverlening aan de VIB, het welzijn van de medewerkers, de planning, monitoring en kennis verwerving alsook een sterke collaboratie met andere diensthoofden en de directie staan centraal in je werk.

 

 

Inhoud

Als leidinggevende stuur je jouw multidisciplinair team (10-15 personen) aan. Dit omvat onder meer volgende taken:

 

Je leidt de dagdagelijkse organisatie van jouw team

Je draagt bij aan de specifieke objectieven en procedures. Je implementeert deze in jouw dienst.

Je maakt een overzichtelijke planning en delegeert de verschillende taken van de dienst (o.a. uurrooster en taakverdeling opmaken)

Je bent mee verantwoordelijk voor de leefbaarheid van het opvangcentrum en een goede dienstverlening aan de asielzoekers

Je centraliseert en ondersteunt jouw team bij problematische dossiers

Je zorgt voor een vlotte en correcte communicatie, zowel binnen het team, binnen de organisatie als naar de directie.

Je zorgt ervoor dat de technische kennis van het team over het opvangbeleid voor asielzoekers altijd up-to-date is.

Je coacht, motiveert en evalueert jouw medewerkers om de doelstellingen van het team te bereiken. Dit omvat onder meer volgende taken:

 

Op individueel niveau

 

organiseren en begeleiden van opleidingen voor (nieuwe) medewerkers

voorbereiden en voeren van functie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken

je begeleidt je medewerkers individueel

je draagt bij aan de professionele ontwikkeling van jouw medewerker

 

Op teamniveau

Je definieert duidelijke teamdoelstellingen

Je begeleidt jouw team op collectief niveau

Je bevordert de dynamiek en de groepssfeer

 

Als contactpersoon vertegenwoordigt uw team binnen en buiten het centrum. Dit omvat onder meer volgende taken:

 

Garanderen van de goede samenwerking met andere teams en de vlotte werking van het multidisciplinair overleg

Deelnemen aan vergaderingen (briefing, dienstenoverleg, intervisies, werkgroepen,…)

Onderhouden en ontwikkelen van de netwerken en relaties met onze partners (de hoofdzetel van Fedasil en de andere opvangcentra,…)

Je bent je bewust van de behoeftes van het team, en je kan dit concreet vertalen naar een actieplan

Je (be)houdt voeling met het team

 

 

Als lid van de middle management team en leiderschapsgroep draag je bij als volgt

 

Je draagt bij aan de strategische projecten van het management plan (o.a. Consolideren van processen van het AMC).

Je draagt bij tot een goed management van het AMC_O&O door, o.a., de rollen en verantwoordelijkheden van de middle management mee te verder te bepalen en de decentralisatie van beslissingen binnen de zone van autonomie van de diensthoofden en de teams te versterken.

Je draagt bij tot het verder versterken van de middle management als een belangrijke schakel tussen visie en implementatie.

Je draagt bij aan de efficientie van de dienstverlening en de harmonisatie van de praktijken tussen de vier sociale diensten.

Je draagt bij aan een beter gebruik van de infrastructuur.

Je draagt bij aan de preventie en veilgiheid van je mederwerkers, de residenten en het centrum in nauwe samenwerking met de dienst Preventie en Onthaal en alle andere diensthoofden.

Je draagt bij aan het versterken van de horizontale samenwerking met andere diensthoofden (formele en informele kanalen) en de verticale communicatie tussen eerste lijnsmedewerkers, middle management en de directie.

 

 

Monitoring en kennisbeheer

Je draagt bij tot de monitoring van de tendensen op niveau van de profielen van de VIBs.

Je steunt het ontwikkelen van een monitoring systeem op dienstniveau met key indicatoren die toelaten om de qualiteit van de dienst te meten en bij te sturen. De monitoring dient ook om te evalaueren of de missie van het het AMC voldaan is (bijv. gelijkheid in dienst naar de VIB) en de management basis indicatoren (bijv. m.b.t. het goede beheer van het personeel, uurroosters, personeelsontwikkeling) gerespecteerd worden.

Je draagt bij aan de kennisbeheer, monitoring en learning op dienstniveau maar ook tussen diensten.

 

 

Steun aan andere structuren van het Aankomstdepartement

Wanneer gevraagd steun je, bijvoorbeeld, andere eerste fase centra door tijdelijk in te staan als steun of opleidingen aan te bieden aan nieuwe collega’s.

Je draagt ook bij aan de preocedures van deze structuren wanneer gevraagd.

 

 

Profiel

U hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur gericht op maatschappelijk werk, internationale bescherming en/of migratie.

Van nature beschik je over leidinggevende competenties. Bij voorkeur kan je terugvallen op minimaal een eerste leidinggevende ervaring. Ook je overtuigingskracht behoort tot je sterke punten;

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt ervaring in het coachen en managen van een team.

Je kan bijdragen aan een goede teamspirit samen met de andere coördinatoren

Je hebt kennis van de asielprocedure en de sociale kaart in Brussel

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel en andere programma’s zoals SharePoint en Teams

Je werkt op een gestructureerde en punctuele manier, haalt deadlines en kan prioriteiten stellen.

Je bent autonoom en in staat om het initiatief te nemen. Je bent flexibel en je bent creatief in het vinden van oplossingen voor moeilijke problemen

Je staat stevig in je schoenen en treedt kordaat op in moeilijke situaties;

Je bent discreet in de behandeling van vertrouwelijke informatie.

Je hebt voeling met het werken met een kwetsbare, multiculturele doelgroep

Je hebt een actieve kennis van het Frans en het Engels

Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team.

Je hebt ervaring de asielsector.

Je hebt kennis van andere talen zoals Arabisch, Russisch of Pashtu/Dari

Kennis van een projectcyclus.

Kennis van monitoring en learning praktijken.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijdse (38 uur) arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Voor alle soorten arbeidsovereenkomsten wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 2 jaar. Deze reserve kan gebruikt worden voor andere centra

Categorie B: Systeem op basis van uurroosters met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, vroeg, laat en weekendwerk.

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum - 9e Linielaan 27, 1000 Brussel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.857 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 17/12/2023 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

een motivatiebrief

een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Werken.be. Voor meer informatie, raadpleeg de website van werken.be (www.werken.be)

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Angelique Damo en Shahe Mustafaj (selectieverantwoordelijken) : jobs.amc@fedasil.be

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.