Home

Dienstcoördinator Sociale Dienst (m/v/x)

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Dienstcoördinator Sociale Dienst (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Broechem

Niveau B

Contract onbepaalde duur

9025/360

 

 

Functie

Doel

 

Je staat in voor het coördineren en plannen van de werkzaamheden van de sociale dienst en waarborgt de goede dagelijkse aansturing ervan. Je geeft praktische beleidsadviezen en geeft informatie aan de (adjunct-)directeur inzake de specifieke materies van je dienst, de organisatiestructuur en processen. Je geeft mede uitvoering aan een dynamisch personeelsbeleid zodat de medewerkers gemotiveerd worden en zij hun competenties kunnen ontwikkelen.

 

Context

 

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 400 bewoners en er werken een 80-tal personeelsleden. Het is een open opvangstructuur die tevens plaats biedt aan 48 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en minder mobiele personen.

De medewerkers verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke dienst, de technische dienst, de administratie, de dienst scholenwerking, de coördinatie, de dienst begeleiding en de dienst NBMV.

Als diensthoofd werk je binnen de sociale dienst en word je aangestuurd door de adjunct-directeur. Verder ben je lid van het stafteam, waar alle diensthoofden en directieleden deel van uitmaken.

Meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be.

 

Inhoud

Als diensthoofd van de sociale dienst waak je mee over de correcte uitvoering van de taken binnen deze dienst; je bewaakt de asielprocedure en het recht op opvang, je monitort het begeleidingstraject en de individuele begeleidingsplannen van de bewoners, je plant en neemt deel aan de multidisciplinaire overlegmomenten, je houdt toezicht over de afgesproken opvolgingen en sancties naar aanleiding van de gedragingen van bewoners, je maakt planningen en delegeert specifieke taken aan de teamleden.

Je ondersteunt de dagelijkse aansturing van de dienst; je maakt procesbeschrijvingen en interne instructies op, je volgt instructies op van de directie en het hoofdbestuur en concretiseert dit in de werking van de sociale dienst en je evalueert de werking. Je rapporteert aan de (adjunct-)directeur.

 

Je stuurt de sociale dienst aan en beheert het uurrooster en de ontwikkelcirkels van de teamleden. Je motiveert, coacht en evalueert de medewerkers. Je bent beschikbaar voor de teamleden bij vragen en problemen. Je plant tevens teamvergaderingen en intervisiemomenten op regelmatige basis.

 

Je neemt deel aan overlegmomenten met andere diensten om de samenwerkingsverbanden te verstevigen. In het bijzonder het je op regelmatige basis overlegmomenten met het diensthoofd van de dienst begeleiding om een goede samenwerking tussen beide diensten te behouden.

 

Je begeleidt en volgt interne werkgroepen op.

 

Je ondersteunt je team in de praktische uitvoering van de taken. Als meewerkend diensthoofd neem je bij een onderbezetting de taken over van je teamleden wanneer iemand afwezig is. Je ondersteunt je teamleden bij moeilijke dossiers, je trekt indien nodig complexe dossiers naar je toe en superviseert probleemsituaties en biedt de nodige hulp.

 

Je neemt deel aan de stafvergaderingen. Je werkt mee aan de uitvoering van het Jaarlijks Actie Plan. Verder speel je een coördinerende rol in geval van incidenten. Daarnaast neem je een trekkende rol op bij de overlegmomenten rond de opvolging van gedragingen van bewoners en incidenten.

Je neemt de taken over van de dienst coördinatie bij afwezigheid. Tevens neem je bepaalde taken over van de adjunct-directeur bij afwezigheid.

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een diploma bachelor/graduaat diploma.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als leidinggevende.

 

Technische vaardigheden

Troeven

Je hebt een sterk analytisch en kritisch vermogen en kan probleemoplossend denken. Je bent vertrouwd met groepsdynamische processen en werken in een multidisciplinaire omgeving. Je kan mensen motiveren en samenbrengen in een gezamenlijke resultaatgerichte aanpak. Je kan autonoom en gestructureerd werken, je toont zin voor initiatief. Je bent enthousiast, flexibel, overtuigend en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Praktische kennis van het Frans, Engels en/of andere vreemde talen strekt tot de aanbeveling.

Vereisten

Goede kennis van de asielprocedure/ opvangwet en ervaring in de asielsector is vereist.

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel en dergelijke.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar. Deze werfreserve kan ook door andere centra geraadpleegd worden.

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Opvangcentrum Broechem

Van den Nestlaan 104

2520 BROECHEM (Ranst)

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.801 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 12 juni 2023 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

 

 

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 19 juni 2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Sandy Bruggeman (HR Deskundige). Je kan haar per mail contacteren via sandy.bruggeman@fedasil.be of telefonisch op het algemeen nummer 03 727 12 60.

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.