Home

ICT Senior Security Engineer (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een:

Senior Security Engineer (M/V/X)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u.)

Interne + externe selectie

Referentienummer: 9103-136

 

Functie

Doel

De senior Security Engineer is verantwoordelijk voor de invoering en implementatie van de IT security.

Hij is verantwoordelijk voor het opstellen en voorstellen van een programma ter verbetering van de IT security, dat ervoor moet zorgen dat het informatiesysteem en de informatiemiddelen adequaat worden beschermd (inclusief beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid). Hij werkt nauw samen met de CISO en is diens rechterarm om de beveiliging van de IT-kant te verbeteren.

Daar waar de CISO een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol heeft, is de senior Security Engineer verantwoordelijk om beveiligingsprojecten uit te voeren, technische documenten te verstrekken, alle IT-projecten te verifiëren, initiatieven te prioriteren,...

 

Context

U werkt binnen de directie algemene diensten en meer bepaald binnen de dienst ICT.

 

Inhoud

Als senior Engineer Security moet u in staat zijn om de bedreigingen voor de beveiliging op te sporen en erop te anticiperen, om oplossingen te vinden voor technische problemen in verband met beveiliging en bestaande beveiligingsfuncties van de organisatie te verbeteren.

De verantwoordelijkheden van de senior Security Engineer omvatten:

- een draaiboek beveiliging voorstellen, in overeenstemming met CISO, met de IT-plannen en de architectuur van het bedrijf

- de ondersteuning van de IT-collega's en de coaching van de collega's IT security

- ontwerpen, uitvoeren en controleren van de veiligheidsmaatregelen. Een regelmatige analyse uitvoeren van de beveiligingssystemen en continu verbeterpunten zoeken.

- de identificatie en vastlegging van de beveiligingseisen van het systeem en de voorbereiding van standaard werkprocedures en -protocollen.

- het onderzoeken van elke nieuwe applicatie vooraleer deze toelating krijgt om in gebruik genomen te worden.

- advies geven voor de installatie of verwerking van nieuwe producten en veiligheidsmaatregelen.

- afstemmen met de leveranciers om beveiligingsoplossingen in te voeren.

- ervoor zorgen dat het ontwerp van de applicaties en infrastructuur conform is aan de normen en het beleid van de firma.

- rapporten opstellen op basis van de resultaten van de evaluatie

- aanbevelingen formuleren voor de verbetering van de beveiliging van het systeem

 

Profiel

U hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en de doelgroep. Voor alle informatie, raadpleeg: www.fedasil.be.

Vereist diploma:

 • Master informatica of ingenieur, of een andere master met relevante ervaring.

 

Vereiste ervaring: relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van cybersecurity, relevante ervaring in beveiligingsconcepten en -technologieën.

 • Praktische ervaring beveiligingssystemen, meer bepaald firewalls, inbraakdetectiesystemen, antivirussoftware, verificatiesystemen, logboekbeheer, webfiltering enz.
 • Ervaring met netwerkbeveiliging en netwerktechnologieën, alsook met systeem-, beveiligings- en netwerkmonitoring.

 

Competenties

Gedragscompetenties

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en oplossingen aan te reiken bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht : klantgericht handelen: interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: zijn eigen ontwikkeling actief plannen en ontwikkelen in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities, zich vragen durven stellen over de eigen werking in functie van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: informatie analyseren op een gerichte manier en informatie op een kritische manier beoordelen.

Problemen oplossen: problemen zelfstandig behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen uitwerken.

Ondersteunen: ondersteuning bieden aan de collega's en hen begeleiden, door op te treden als een te volgen voorbeeld en hen te helpen bij hun dagelijks werk.

 

Technische vaardigheden

 • Brede kennis van de beveiligingstechnologieën
 • Ervaring inzake versterking van netwerkbeveiliging en kwetsbaarheidsbeheer
 • Evaluatie en bemiddeling van de beveiliging Office 365
 • Geslaagde ervaring vereist inzake het opzetten van een NOC en SOC
 • Contactpersoon voor MSSP (SOC)
 • Praktische ervaring beveiligingssystemen, meer bepaald firewalls, inbraakdetectiesystemen, antivirussoftware, verificatiesystemen, logboekbeheer, webfiltering enz.
 • Ervaring met netwerkbeveiliging en netwerktechnologieën, alsook met systeem-, beveiligings- en netwerkmonitoring.
 • Grondige kennis van de laatste principes, technieken en protocollen inzake beveiliging.
 • Kennis van webgerelateerde technologieën (webapplicaties, webservices, dienstgerichte architectuur) en netwerk- /webgerelateerde protocollen.
 • Certificaten zoals CISSP, GSEC, CEH of CISM

 

Redeneervermogen

 • Abstract redeneervermogen

 

Aanbod

Type arbeidsovereenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week).

 

Plaats van tewerkstelling

Hoofdbestuur Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

U wordt aangeworven op niveau NA21 met een loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt tussen de € 4313 en € 5260 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien u meer wenst te weten, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques.

Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering

Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring

Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Mogelijkheid tot telewerk.

 

Wenst u te solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel? Dien uw kandidatuur uiterlijk tegen 06/06/23 voor MIDDERNACHT in door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

 

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd en bijgewerkt CV
 • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be. Voor een job in Brussel kunt u ook www.naricvlaanderen.be raadplegen.

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg werkenvoor.be 

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en in het bezit zijn van de vereiste arbeidsvergunningen. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw sollicitatiedossier (CV, motivatiebrief en diploma + eventuele gelijkstellingen en attesten). Alleen de kandidaturen die het best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. Er zal eventueel ook een tweede ronde georganiseerd worden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.