Home

Sociale begeleiding (m/v/x) niveau C vervangingscontract

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Sociaal begeleiding (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Overijse

Interne/externe/werfreserve selectie

Referentienummer: 9045_263

 

Functie

Doel

Je biedt de centrumbewoners (minderjarigen) op een systematische manier een praktische sociale begeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep.

 

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 43 tal personeelsleden. De plaatsen in het centrum zijn bestemd voor het opvangen en begeleiden van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in een eerste en tweede fase. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als begeleider werkt je binnen de sociale dienst, deze bestaat uit dag- en nachtbegeleiders en een diensthoofd.

 

Inhoud

Je geeft de jongeren heldere informatie over de rechten en plichten binnen en buiten het centrum. Je biedt hen praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen.

Je bent het individueel aanspreekpunt voor de jongeren. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving en bouwt een vertrouwensrelatie uit. Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.

Je ziet toe op de naleving van het centrumreglement, je sensibiliseert bewoners over de gedragsregels en treedt pro-actief op bij conflicten of klachten.

Je ondersteunt de jongeren bij het ontwikkelen van autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet toe op een goede hygiëne bij de bewoners.

Je volgt persoonlijke handelingsplannen mee op, bouwt een vertrouwensbasis op en vervult een voorbeeldfunctie.

Je stelt taakplanningen op, vult een logboek in, maakt standaardrapporten en beheert documenten en dossiers. Je helpt bij de opmaak roosters en affiches voor de activiteiten.

Je ondersteunt de organisatie van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel. Je beheert het materiaal en onderhoudt contacten met externe lesgevers, vrijwilligers en externe partners.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor meer info: Home | Fedasil.

 

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma derde graad secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep..

Troeven

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk met opvang of in een interculturele context.

 

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: Efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds vervangingscontract (38u/week), gedurende het moederschapsverlof van een medewerkster. Na dit verlof, geeft ze aan dat ze van standplaats zal veranderen, waardoor in centrum Overijse een voltijdse vacature vrij zal komen.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Overijse

Homeweg 15

3090 OVERIJSE

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum geïndexeerd maandsalaris bedraagt bruto € 2.332. Dit is het startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index van september 2022. Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring tot maximum € 3.279. Voor meer inlichtingen, raadpleeg Wedde | Fedweb.

Naast het vaste gedeelte, heb je in een variabel gedeelte recht op premies voor eventuele prestaties tijdens het weekend of op feestdagen.

 

Voordelen

26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en evenredig met je arbeidsregime en contractduur).

Wettelijke feestdagen krijg je in de vorm van extra verlofdagen gecompenseerd, aangezien je op wettelijke feestdagen ingepland kan worden. Je bent met andere woorden vrij om de timing van het opnemen van deze feestdagen aan te vragen.

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 31/03/2023 via Werken bij Fedasil | Fedasil, filterend op locatie: Overijse.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma. Indien het gaat om een diploma behaald in het buitenland of in een andere taal, dien je ook uw NARIC-certificaat en uw Selor-taalcertificaat in (zie onder).

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen (www.naricvlaanderen.be). Voor vacatures in Brussel kan je ook terecht op www.equivalences.cfwb.be. .

 

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor (https://www.selor.be/nl/de-verschillende-taaltesten/artikel-7-niveau-2c/

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 1 en 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hr.overijse@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.