Home

Polyvalent medewerker noodopvang (m /v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Polyvalent medewerker noodopvangcentrum (m/v/x)

voor het opvangcentrum van Jabbeke

 

Referentienummer: 99200/034

 

 

Functie

Doel

 

U biedt een correct onthaal aan de centrumbewoners en de bezoekers en u waakt over het intern reglement en de veiligheid van het opvangcentrum.

Context

 

Een opvangcentrum heeft doorgaans een capaciteit van enkele honderden bewoners en er werken enkele tientallen personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als polyvalent centrummedewerker werkt u binnen de dienst onthaal (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

Inhoud

 

Ondersteunen bij volgende taken:

 

Basismateriaal en eerste levensbehoeften voorzien voor de bewoners (bed, bad, brood)

Praktisch begeleiden van bewoners in hun vervoer van en naar Brussel en hun tijdelijke verblijf

Eerstelijns vragen beantwoorden en doorverwijzen

Controles doen op de hygiënische situatie in het centrum

Remediërend en deëscalerend optreden bij spanningen of conflictsituaties

Bijdragen aan de goede samenwerking en de gedeelde werkprocessen met andere diensten/instanties in het centrum

Vervullen van polyvalent taken binnen het centrum

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Geen diplomavereisten.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een onthaal/permanentiefunctie of in een gelijkaardige functie.

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een voldoende basiskennis van MS Office.

U werkt in vroege (7u tot 15u); dag- (9u-17u) en late shifts (14u - 22u) met weekend dienst

U heeft voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep..

Troeven

U beschikt over een rijbewijs type B.

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

U heeft ervaring met sociaal werk in het kader van opvang of in een interculturele context.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

WERK STRUCTUREREN : structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelvoud aan taken op een systematische manier uit te voeren.

LEREN : op een formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen.

 

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u) van bepaalde duur voor 6 maanden

 

Plaats van tewerkstelling

Stationsstraat 67, 8490 Jabbeke

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NDA met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2168 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Premies voor onregelmatige prestaties.

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 08/12/22 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden, algemeen model en model 2.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, kan je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek en zal plaatsvinden zo snel mogelijk na het afsluiten van de vacature. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden via axel.vannoten@fedasil.be 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.