Home

Sociaal begeleider (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Sociaal begeleider (m/v/x)

voor het opvangcentrum van Sint-Pieters-Woluwe

Interne/externe selectie

Referentienummer: 9014/184

Functie

Doel

Minderjarige jongeren mee begeleiden en ondersteunen in hun dagelijks leven door een opvoedkundig kader te creëren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren.

Context

Het OOC van Sint-Pieters-Woluwe is één van de 4 observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Er is plaats voor 72 jongeren. Het centrum biedt een eerste opvang aan buitenlandse minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken observatie worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

Ongeveer 39 personeelsleden staan in voor de goede werking. Het centrum voorziet niet enkel in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), de jongeren krijgen ook sociale, juridische, medische en psychologische bijstand. De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de opvoeders.

Als sociaal begeleider werkt u binnen de dienst dagelijks leven, deze bestaat uit 9 medewerkers (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

Inhoud

Je biedt mee een dagelijkse methodische ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid. Je bent mee verantwoordelijk voor de intensieve observatie van de jongeren en het opmaken van de stand van zaken van de evolutie van de jongeren.

Je waakt mee over de rust en orde tussen de jongeren en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving in het centrum. Je creëert mee een positieve groepsdynamiek, geeft uitleg over gedragsregels, corrigeert ongewenst gedrag en voert mee een educatief sanctiebeleid uit.

Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.

Je vervult een aantal algemene administratieve taken zoals een planning opstellen, een logboek bijhouden, dossiers beheren en standaardrapporten opstellen.

Je organiseert en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

Je werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten. Je bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt mee deel aan overlegmomenten buiten het centrum.

Je springt bij in andere diensten en dit voornamelijk aan het onthaal.

Aan het onthaal zijn dit de volgende taken:

Je verwijst bewoners en bezoekers door naar de desbetreffende personen/diensten en je garandeert telefonische permanentie.

Je vervult administratieve taken, beheert documenten en de in- en uitgaande post. Je verstrekt medicatie in samenspraak met de medische dienst.

Je doet veiligheidscontroles en informeert en sensibiliseert de bewoners. Je ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglement, je doet kamercontroles en rapporteert onregelmatigheden.

Je staat mee in voor het voorkomen en oplossen van incidenten. Je biedt eerste hulp bij ongevallen en hebt eerstelijnscontact met de hulpdiensten. Je biedt hulp bij disciplinaire transfers.

...

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

U bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale - opvoedkundige richting.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een opvoedkundige functie.

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

U zal in een tweetalige omgeving werken: u hebt een kennis van het Frans.

U bent bereid te werken volgens 12 uren rooster met dag, nacht en weekendprestaties.

Troeven

U heeft ervaring in het werken in een multidisciplinair team. U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds vervangingscontract of een contract van bepaalde duur (38uur/week) met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum voor Asielzoekers

Sint-Pieters-Woluwe Palmboomstraat 80

1150 Brussel

Loon

U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.242 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel solliciteer via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 29/11/2022 middernacht

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 1 & 2 zijn nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek zal plaatsvinden op 6/12/2022 en 13/12/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur. Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij nare.petrosyan@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.