Home

STE_9028/272_Psycholoog (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Psycholoog (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Steenokkerzeel

 

Interne en Externe selectie

Referentienummer: STE_9028/272

 

 

Functie

Doel

 

U organiseert psychologische eerstelijns zorgen voor de centrumbewoners en garandeert een preventief en curatief zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen.

Als psycholoog/pedagoog bent u verantwoordelijk voor de psychologische screening van de jongeren, de rapportering hierover en het uitwerken op basis hiervan van vormings- en begeleidingsprogramma’s voor bewoners en personeel van het centrum.

Context

 

Het centrum heeft een capaciteit van 85 plaatsen die bestemd zijn voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van verschillende nationaliteiten.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst dagelijks leven.

Als psycholoog werkt u samen met de verpleegkundige(n) binnen de medische dienst (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

 

 

 

Inhoud

 

Je doet een eerste analyse van het welzijn van de nieuwe bewoners (intake)

Je voert individuele gesprekken met de bewoners om eventuele trauma’s, problemen van geestelijke gezondheid of kwetsbaarheid te detecteren en volgt deze verder op.

Je analyseert en volgt de problemen van de jongeren op en biedt hen op constructieve manier raad.

Je geeft de nodige observaties door aan de sociaal werkers van het centrum

Je omkadert en neemt deel aan preventie-activiteiten die in het centrum georganiseerd worden.

Je coördineert en onderhoudt contacten met gespecialiseerde externe structuren voor geestelijke gezondheid om toegang te hebben tot ambulante zorgen, aangepaste huisvesting of hospitalisatie.

Je werkt mee aan het psychosociaal dossier van de bewoners.

Je neemt deel aan en animeert intervisies m.b.t. de bewoners.

Je bent lid van de staf en neemt vanuit die positie deel aan stafvergaderingen, voorbereiding van algemene vergaderingen en jaaractieplannen, voorzitten van briefingsmomenten, verzorgen van telefonische permanentie

Je bent (mee-) verantwoordelijk voor de uitbouw van een pedagogische visie en het beleid rond psychosociale thema's (drugs en alcohol, seksueel grensoverschrijdend gedrag, automutilatie etc)

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

U bent houder van een master/licentiaat diploma in de psychologie of pedagogie.

U heeft een eerste professionele ervaring in de sociale sector, bij voorkeur in de mentale gezondheidszorg en met een vergelijkbare doelgroep.

Je hebt ervaring in nood- / crisisbeheer.

Je hebt ervaring in het voorkomen van risicovol gedrag.

Je hebt ervaring in (trauma, stressmanagement, slaapstoornissen, etc.).

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. Je bent bij voorkeur tweetalig Nederlands-Frans.

 

Troeven

U bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

U heeft kennis van het Engels en andere vreemde talen.

 

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Contract van onbepaalde duur (voltijds).

Plaats van tewerkstelling

Observatie- en Oriëntatiecentrum Steenokkerzeel

Keizerinlaan 2

1820 Steenokkerzeel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3504,81 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 31/12/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in december of januari (afhankelijk van datum kandidatuur-inzending). Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij evy.marien@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.