Home

Dienstcoördinator onthaal niv C (M/V/X)

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Diensthoofd onthaal (M/V/X)

voor een opvangcentrum in Lommel

Interne/Externe selectie

Referentienummer: 9048-085C

 

 

Functie

Doel

 

Je stuurt het onthaalteam aan. Je zorgt ervoor dat de doelstellingen van het team worden bereikt. Je ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers van het team.

De opdracht van het onthaalteam bestaat uit het klantvriendelijk en correct onthalen van bewoners en bezoekers en bijdragen aan de handhaving van de goede orde en samenlevingsvormen binnen een centrum

 

Context

 

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van een centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als diensthoofd onthaal werk je binnen de dienst onthaal, deze bestaat uit 12 onthaalmedewerkers en één diensthoofd.

Inhoud

 

Je werkt als diensthoofd op het onthaal van het opvangcentrum. Je staat de 12 medewerkers bij als een goede teamcoach. Je staat in voor de dagelijkse leiding, de planning en de coördinatie van de werkzaamheden van de dienst.

Als diensthoofd van het onthaalteam werk je nauw samen met andere diensten binnen het opvangcentrum.

Je coördineert je werkzaamheden binnen het groter geheel van het opvangcentrum en in samenwerking met de andere (staf)medewerkers en de directie. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg binnen het opvangcentrum en de organisatie.

Je rapporteert aan de centrumdirectie en maakt deel uit van de staf.

Je waarborgt het goede beheer van de dienst (bepalen prioriteiten, uitwerken richtlijnen en interne procedures, plannen, opvolgen, evalueren en vernieuwen van de algemene werking)

Je zorgt ervoor dat de opdrachten duidelijk worden doorgegeven en de taken correct worden uitgevoerd (zorgen voor continuïteit in de werking, nieuwe werkmethodes zoeken, toezien op de naleving van procedures, richtlijnen, gedragscodes, …)

Je zorgt voor een regelmatige communicatie en informatievoorziening binnen het team (organiseren van overlegmomenten, structureren en verspreiden van informatie)

Je motiveert en evalueert je medewerkers via de organisatie van opleidingen en training-on-the-job, het bespreken van problemen in teamverband en het aanreiken van oplossingen, het houden van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken en het bevorderen van een goede teamgeest

Je zorgt voor de externe communicatie op de dienst via deelname aan multidisciplinaire overleg, vertegenwoordiging van de dienst op vergaderingen, …

Je adviseert en superviseert bij probleemsituaties of bij probleemdossiers

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een diploma hoger secundair.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring, incl. goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden zijn vereist.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede kennis van MS Office.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep

Je bent bereid om occasioneel weekend – en nachtwerk te verrichten

Je bent bereid om in een wisselend uurrooster tussen 09u00 en 21u00 te werken

 

Troeven

Je hebt een goede kennis praktische kennis van het Frans en het Engels en/of andere vreemde talen is een pluspunt.

Je hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidszin

Je bent polyvalent en flexibel

Je bent stressbestendig en besluitvaardig

Je hebt een goed inlevingsvermogen en kan anderen motiveren

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Lommel
Luikersteenweg 313
3920 Lommel

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.286,46(startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 04/12/2022

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden in december 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (inclusief vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar, kunnen medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Voor bijkomende info, contacteer judy.maes@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.