Home

Intercultureel bemiddelaar – sociaal cultureel medewerker (M/V/X) C1

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Intercultureel bemiddelaar – sociaal cultureel medewerker (m/v/x)

voor het opvangcentrum van Koksijde

Selectie extern/intern

Referentienummer: 9034-091

 

 

Functie

Doel

Je bent verantwoordelijk voor de praktische sociale ondersteuning van de bewoners (zowel volwassenen en onbegeleide minderjarigen) en houdt daarbij rekening met de achtergrond en specifieke noden van de doelgroep. Je zorgt voor een respectvol gemeenschapsleven en rustig sociaal klimaat in het opvangcentrum. Je werkt hierbij zowel proactief (via voorlichting en bewustmaking), reactief (het naleven van het huishoudelijke regelement), en mediërend (in het geval van spanningen en conflicten). Als intercultureel bemiddelaar, ben je de brugfiguur en schakel tussen zowel de verschillende bewoners als tussen de verschillende medewerkers en diensten. Bij voorkeur spreek je één van de volgende talen om dit te faciliteren; Pashtou of Tigrinya.

Context

Het opvangcentrum Koksijde heeft een capaciteit van 300 bewoners en er werken een 50-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Dienst NBMV (van minderjarigen) bestaat uit 32 niet-begeleide minderjarigen, 8 medewerkers (dag- en nachtbegeleiders, opvoeders, sociaal begeleiders) en Adjunct.

Meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be

Meer informatie over deze doelgroep: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen

 

Inhoud

 • Je geeft uitleg aan bewoners over rechten en plichten in het centrum en daarbuiten. Je geeft hen praktische hulp bij dagelijkse bezigheden en verplichtingen. Indien nodig verwijs je door en rapporteer je naar gespecialiseerde interne en externe diensten.
 • Je bewaakt de naleving van het huishoudelijke reglement, de algemene orde, het welzijn en de hygiëne van het centrum, je informeert bewoners over de gedragsregels, grijpt proactief in bij problemen en klachten, en corrigeert ongewenst gedrag.
 • Je stimuleert het naast elkaar bestaan van verschillende culturen en speelt de rol van bemiddelaar en brugfiguur in het gemeenschapsleven. Je bouwt vertrouwen op en geeft het goede voorbeeld en vormt het aanspreekpunt voor een aantal bewoners.
 • Je bent het centrale aanspreekpunt in het geval van misverstanden, spanningen en conflicten die de goede orde en werken van het centrum kunnen verhinderen. Je onderzoekt de verschillende standpunten om zo een objectief beeld van de situatie te krijgen. Samen met de directie zoek je naar duurzame oplossingen die rekening houden met de belangen en gevoeligheden van alle partijen. Je communiceert hierbij ook relevante informatie naar de verschillende Fedasil diensten.
 • Je biedt verder praktische en maatschappelijke ondersteuning en helpt bewoners hun autonomie, zelfredzaamheid en een gestructureerde manier van leven te ontwikkelen. Je helpt bij het organiseren en plannen van educatieve, voorlichtings- en sensibiliseringsactiviteiten voor de doelgroep en neemt daar zelf aan deel.
 • Je leidt collectieve sessies over het leven in het OC en in België/Europa.
 • Je maakt in samenspraak met de directie persoonlijke actieplannen die je systematisch opvolgt. Je bereidt ondersteunende documentatie voor en houdt een log bij van je werkzaamheden rond bepaalde cases.
 • Je neemt deel aan team- en multidisciplinaire overleggen. Je rapporteert aan het team alle relevante informatie over bewoners en alle incidenten binnen het OC.
 •  

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen.

Je hebt een sterke affiniteit in het werken met mensen met verschillende achtergronden en hebt een eerste relevante beroepservaring in bemiddeling en samenbrengen van verschillende standpunten. Je beschikt daarbij over een duidelijke maatschappelijke visie, die je in concrete ideeën en planen kan vertalen en in de praktijk toepassen.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt basiskennis van MS Office.

Je hebt interesse in het werk met/voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je beschikt over zeer goede sociale- en communicatievaardigheden.

Je hebt een diplomatische ingesteldheid en bent een goede onderhandelaar.

Je bent assertief en proactief.

Je bent empathisch en kan mensen goed inschatten en u hebt een dynamische persoonlijkheid.

Je bent maatschappelijk betrokken en kan zonder moeite en met veel respect werken met mensen van verschillende achtergronden en in precaire situaties.

Je kunt zelfstandig maar toch vlot in teamverband werken.

 

Troeven

Je bent gewend om in een multidisciplinaire en/of woonomgeving te werken.

Je spreekt Engels en/of andere talen.

Je hebt een goede kennis van één van de volgende talen: Pashtou, Tigrinya.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Koksijde Basis Adjt ViF. ALLEYS

Van Dammestraat 100

8670 Koksijde

 

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.241,68 tot € 3.556,87 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster (met overwegend late diensten en gemiddeld 1 op 3 weekends) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek in december 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij vilma.paltanaviciute@fedasil.be 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.